SIA Paul Mason Properties (edaspidi „meie”) austab teie privaatsust ja on pühendunud selle kaitsmisele, järgides nendes andmekaitsetingimustes kehtestatut (edaspidi „andmekaitsetingimused”). Käesolevates andmekaitsetingimustes informeerime teid selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid. Soovime olla läbipaistvad ja anda teile selget infot töödeldava teabe, töötlemise eesmärgi, isikuandmete säilitamise ja töötlemise õiguslike aluste ning muu teabe kohta, mida on vaja asjakohaste seaduste täitmiseks.

Teemad:
   1. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?
      1.1. Videovalve 
      1.2. Värbamine (sh praktika)
      1.3. Poe avalikud üritused/tegevused
1.4. Avalikud suhted
      1.5. Kokkulepped füüsiliste isikutega, kaasa arvatud saadud/väljastatud arved, kinkekaardid ja teised kingi üleandmise-vastuvõtmise aktid
      1.6. Äripartnerite või potentsiaalsete äripartnerite töötajate/esindajate isikuandmed
1.7. Mängud ja/või võistlused
1.8. IKEA koduplaneerimisprogrammi konto
1.9. IKEA BUSINESS
1.10. Küpsised
   2. Kellele me isikuandmeid edastame?
   3. Isikuandmete kaitse
   4. Teie õigused 
   5. Muudatused meie andmekaitsetingimustes
   6. Kontaktid

1. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?
Töödeldavate isikuandmete kategooriad, eesmärgid ja töötlemise seaduslikud alused on järgnevad:

1.1 Videovalve
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
Pilt ja muud isikuandmed, mis jäävad kaamera vaatevälja. Meie õigustatud huvi tagada meie vara, teabe, töötajate ja kolmandate osapoolte turvalisus, hoida ära, piirata ja avalikustada intsidente ja õigusvastaseid tegusid ning tagada nende ilmnemise korral tõhus uurimine. 

Töötleme teie isikuandmeid eesmärgiga tagada meie omandi, teabe, töötajate ja kolmandate osapoolte turvalisus, ennetada, piirata ja avalikustada intsidente, õigusvastaseid tegusid ning tagada selliste tegevuste korral tõhus uurimine.

Teil ei ole kohustust esitada isikuandmeid ja meie eesmärk pole teid tuvastada, välja arvatud juhul, kui see on teatud põhjustel vajalik. Siiski ei saa me videovalve olemuse tõttu garanteerida, et saate oma tööd teha või meie teenuseid kasutada ilma, et satuksite videojälgimise alla.

Videovalve salvestisi säilitatakse mitte kauem kui 25 päeva, välja arvatud juhul, kui salvestised sisaldavad teavet, mis on vajalik tõendina tsiviil-, haldus- või kriminaalasja uurimisel. Sellistel juhtudel võib dokumente säilitada seni, kuni need on eelnimetatud eesmärkidel vajalikud, ja need hävitatakse viivitamatult, kui neid ei ole enam vaja.
Jagame teie isikuandmeid meie isikuandmete töötlejatega, nt nendega, kes pakuvad meile süsteemi hooldusteenuseid jne.

1.2 Värbamine (sh praktika)
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Asukoht (valikuline)
o    Kontaktandmed (e-posti aadress või telefoninumber)
o    Aadress
o    Töötamise ajalugu (kogemus)
o    Hariduskäik (kaasa arvatud koolitused, tunnistused)
o    Keeled
o    Palgaootus
o    Soovitajate kontaktandmed
o    Muud oskused, mis on olulised ametikohal, millele kandideerite
o    Töövestluse kohta tehtud märkmed (need märkmed võivad sisaldada meie hinnangut teie kui kandidaadi kohta).
o    Testide ja praktiliste ülesannete tulemused
o    Kasutajanimi
o    Avalduse lisad (valikuline)
o    Sotsiaalmeedia kontode URL-link (valikuline)
o    Fotod (valikuline)
o    CV (CV võib sisaldada fotosid ja videoid) (valikuline)
o    Kandideerimisprotsessi andmed (nt avalduste arv, vestluse kuupäev, märkmed, teated)
o    Sideandmed (nt e-posti aadress, e-kirja sisu)
o    Eelistatud töökoht ja/või tööaeg
Teie nõusolek – kui kandideerite tööle meie ettevõttesse, nõustute, et töötleme teie isikuandmeid meie värbamisprogrammis loodud profiilis, teie elulookirjeldust (CV) ja kandideerimisavaldust.

Kui säilitame teie isikuandmeid oma seaduslike õiguste kaitsmiseks, nt kui esitate kaebuse diskrimineerimise kohta seoses meie ettevõttes teatud ametikohale kandideerimisega, põhineb selline isikuandmete töötlemine meie õigustatud huvil kaitsta oma õiguseid.

Kui te loote profiili meie värbamisprogrammis aadressil https://www.smartrecruiters.com/ (edaspidi „veebileht“) ja kui kandideerite veebilehe kaudu teatud ametikohale või kui kandideerite otse, jagate meiega enda isikuandmeid. Töötleme teie isikuandmeid eesmärgiga viia läbi värbamisprotsess, mis sisaldab muuhulgas ka teie avalduse läbivaatust, kandidaadiprofiili loomist ja teiega sobival viisil suhtlemist (nt kutsume teid vestlusele). Töötleme teie isikuandmeid ka selleks, et hinnata teie kandideerimisavaldust, mis hõlmab teie sobivuse hindamist antud ametikohale, teie hariduse, kogemuse ja keeleoskuse vastavust sellele ametikohale esitatavatele nõuetele ning palgataseme vastavust teie ootustele. Värbamisprotsessi (vestluste) käigus võime teha märkmeid, mis võivad sisaldada isikuandmeid. Töötleme neid andmeid selleks, et hinnata teie sobivust ametikohale.  Kandideerimisprotsessi jooksul võime paluda teil sooritada teste ja/või praktilisi ülesandeid. Nende testide ja/või praktiliste ülesannete tulemusi töödeldakse selleks, et hinnata teie sobivust kõnealusele ametikohale. Teie avalduse hindamisel töötleme teie esitatud isikuandmeid. See puudutab CV-d ja kaaskirja, kuid võib puudutada ka (kui olete soovinud neid esitada) teie fotosid ja/või videoid. Töötleme neid fotosid ja/või videoid ainult siis, kui olete andnud selleks nõusoleku.

Samuti kasutame teie e-posti aadressi selleks, et saata teile infot teie kandideerimise kohta (nt teavitus teie avalduse kättesaamise kohta, kutse vestlusele, avalduse tagasilükkamine jne).
 
Veebilehel on võimalus laadida üles manuseid, mida värbamismeeskond hindab.  Iga selline üleslaadimine on vabatahtlik ja seda töödeldakse eesmärgil saada teist üldine ülevaade ja hinnata teie sobivust kõnealusele ametikohale.


Veebisaidil saate ühendada oma avalduse enda sotsiaalmeedia kontodega (nt LinkedIn, Facebook ja Twitter). Kui otsustate lisada lingi oma sotsiaalmeedia kontole, töötleme selliseid isikuandmeid teie nõusoleku alusel ja vaatame teie sotsiaalmeedia kontodel oleva teabe üle ainult siis, kui see on töö seisukohast vajalik, näiteks selleks, et hinnata konkreetse ülesande puhul konkreetseid riske ja ainult niivõrd, kuivõrd nende andmete kogumine on vajalik ja asjakohane töökoha puhul, millele kandideerite.

Pange tähele, et me kasutame teie kandideerimisandmeid ainult siis, kui värbame inimesi vakantsele töökohale, millele kandideerite. Kui meil on kavatsus töödelda teie isikuandmeid muudel eesmärkidel kui sellel, mille jaoks andmeid algselt koguti, teavitame teid sellest enne töötlemise alustamist ja palume vajadusel teie nõusolekut. Näiteks kui töötleme teie isikuandmeid seoses konkreetsele ametikohale värbamisega, võime tulevikus küsida nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks seoses mõne muu ametikohaga juhuks, kui leiame, et võiksite olla sobiv kandidaat mõnda teise rolli meie ettevõttes . Kui olete sellega nõus, töötleme teie andmeid tulevaste värbamiste jaoks ja te saate osaks meie „talendipangast“.

Kui kandidaat on teatanud võimalikest soovitajatest, töötleme ka soovituste andjate kontakte, et hinnata kandidaadi kohta antud soovitusi valikuprotsessi ajal. 

Saame teie kohta infot, kui esitate meile enda avalduse (teie profiili meie värbamisprogrammis, elulookirjeldus ja kandideerimisavaldus) või täidate paberavalduse meie poes. Võime koguda teie isikuandmeid ka teid soovitanud inimeselt, nt värbamisagentuurilt või tööotsingu veebilehtedelt ja andmebaasidest, nagu CV-Online, või haridusasutuselt või haridust edendavalt organisatsioonilt. 

Avalduse esitamine on vabatahtlik ja te saate ise valida milliseid isikuandmeid soovite edastada ja millises mahus. Mõnel juhul, olenevalt teie soovitavast ametikohast, võime küsida lisateavet, nt juhiloa kohta, kas nõustute töötama vahetustega jne. Teie vastutate selle eest, et esitate ainult tõest isiklikku teavet. Avalduse hindamisel töötleme profiilis, CV-s ja avalduses esitatud isikuandmeid. Kui esitate teavet, mis pole värbamisprotsessi jaoks vajalik, ei võta me seda arvesse.

Palun arvestage, et kui otsustate oma isikuandmeid mitte edastada, ei saa te värbamisprotsessis osaleda.

Avalduse saate esitada, kui olete vähemalt 18-aastane. Kui te pole veel 18, peaks teid esindama seaduslik esindaja (välja arvatud erijuhtudel, kui saate avalduse esitada alates 15. eluaastast).

Teie isikuandmeid säilitatakse paberkandjal ja digitaalselt. Andmete säilitamise periood ei ole pikem kui 3 kuud pärast seda, kui vaba töökoht, kuhu kandideerisite, on täidetud või pärast kuupäeva, kui täitsite paberkandjal avalduse meie poes. Kui annate nõusoleku osalemiseks tulevastes värbamisprotsessides mõne muu vaba töökoha jaoks, säilitame teie isikuandmeid mitte kauem kui 1 (üks) aasta alates nõusoleku saamise hetkest. Kui saame teie kohta teavet muul moel kui vahetult avaldusest, nt inimeselt, kes teid soovitas, ja te ei anna 30 päeva jooksul nõusolekut, kustutatakse pärast seda perioodi teie isikuandmed.

Jagame teie isikuandmeid meie isikuandmete volitatud töötlejatega, nt UAB Felit (IKEA Leedu – vaid töötajatega, kes on ettevõtte kodulehe administraatorid), testimismeetodite pakkujatega ja nendega, kes pakuvad meile IT-hooldusteenuseid. Isikuandmeid jagatakse ka meie andmetöötlejaga SmartRecruiters Inc., kes on veebilehe teenusepakkuja ja pääseb ligi kõikidele isikuandmetele süsteemis, et tagada meile teenus ja samuti SmartRecruiters’i e-posti teenuse osutajale ja veebilehe digitaalsete funktsioonide täitjale. SmartRecruiters Inc. asub väljaspool EL-i/EMP-d, s.t USA-s. SmartRecruiters Inc. on allkirjastanud EL-i standardsed lepingutingimused ja kohustus teie isikuandmeid kohaselt kaitsma ja mitte kasutama neid volitamata eesmärkidel ning tagama, et tema teenusepakkujad teevad sama. Lisateavet isikuandmete kaitsemeetmete kohta saate, kui esitate meile vastava taotluse.

Lisaks on teil võimalus seadistada isiklik konto „Kandidaadiportaal“ aadressil https://my.smartrecruiters.com/. Selle isikliku konto abil saate koostada erinevaid taotlusprofiile ja kandideerimisprotsesse erinevatele tööpakkumistele meie firmas ja teistes firmades. Andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine selle isikliku konto loomisel ja kasutamisel ei toimu meie poolt, selle eest vastutab ainuisikuliselt SmartRecruiters Inc. kui vastutav töötleja ja seetõttu need andmekaitsetingimused seda ei käsitle. Lisateavet selle kohta, kuidas SmartRecruiters Inc. töötleb teie isikuandmeid lehel „Kandidaadiportaal“, leiate nende andmekaitsetingimustest https://www.smartrecruiters.com/legal/candidate-privacy-policy/.
1.3 Poe avalikud üritused/tegevused
Isikuandmete kategooriad     Töötlemise õiguslik alus
o    Pilt (pilt või video digitaalsel kujul)
o    Kui konkreetse ürituse jaoks vajalik: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress.
Teie nõusolek ja/või meie õigustatud huvi jagada infot meie firma ja selle tegevuste kohta.

Töötleme teie isikuandmeid, et edastada teavet meie ettevõtte ja selle tegevuse kohta ning anda teile võimalus meie üritustest osa võtta ja nautida nende ürituste tulemusi või väljundit.

Me saame teie kohta teavet, kui:

1.  te osalete meie poe üritustel või teistes tegevustes (nt poe avamisel, filmilinastustel jne);
2. te osalete meie võistlustel;
3. te teete jõulude ajal jõuluvanaga pilti ja saate tasuta fotosid;
4. te teete fotosid teie enda kaanepildiga isikliku IKEA kataloogi jaoks.
5. meie klient osaleb tegevustes, kus ta saab saata IKEA poes tehtud enda pildiga postkaardi endale. Sellisel juhul jagab klient meiega enda isikuandmeid (nime, perekonnanime, aadressi). Töötleme isikuandmeid (nii saatja kui vastuvõtja oma) eesmärgiga saata talle postkaart. Ühtlasi säilitame isikuandmeid nii kaua, kuni toimetame postkaardi postiteenuse pakkujani.

Üritused on avatud kõigile, kuid nendel osalemine ei ole kohustuslik. Võite ise valida, kas osalete või mitte. Kui soovite vältida oma pildi jäädvustamist, võite vabalt meie korraldatud avalikel üritustel mitte osaleda või meiega ühendust võtta ja paluda oma pilt avalikest materjalidest välja jätta. Üritustel osaledes peaksite teadma, et teie pilt võidakse jäädvustada ja seda võidakse kasutada meie ettevõtte tegevusest teavitamiseks.

Teie nime, perekonnanime, telefoninumbrit või e-posti aadressi küsitakse ainult siis, kui soovime koostada üritusel osalejate nimekirja või teavitada teid võimalusest meie koostöö tulemusel midagi saada (nt saada IKEA kataloog enda isikliku kaanefotoga jne).

Teie nime, perekonnanime, telefoninumbrit või e-posti aadressi säilitatakse kuni ürituse lõpuni, mille tarvis need koguti. IKEA kataloogiga seotud isikuandmeid säilitatakse 1 (üks) aasta alates ürituse aset leidmisest. Teie pilti (pilt või video) üritustelt/tegevustelt säilitatakse 10 (kümme) aastat alates ürituse toimumispäevast.

Jagame teie isikuandmeid partneritega, kes pakuvad meile foto- ja videotöötlusteenust, trükiteenuseid; reklaamiagentuuridega; Inter IKEA Systems B.V., volitatud töötlejatega, nt nendega, kes pakuvad meile IT-hooldusteenuseid jne.
1.4. Avalikud suhted
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Ettevõte (meedia)
o    E-posti aadress
o    Telefoninumber
o    Aadress
o    Sotsiaalmeedia (Messenger, Viber, WhatsApp jne) konto või mõne muu suhtluskanali (nagu Skype) konto
o    Erijuhtudel (nagu meediareisid, toitlustusega üritused) võime teie tervise ja turvalisuse tagamiseks küsida lisateavet, näiteks teie toidueelistuste kohta.
Töötleme isikuandmeid teie nõusolekul või meie õigustatud huvi tõttu suhtekorralduse juhtimiseks.

Töötleme teie isikuandmeid üldsusele või konkreetsetele sihtrühmadele asjakohase teabe levitamiseks. Kui soovite saada meie ettevõtte kohta ärialaseid uudiseid, kogume teie kohta teatud teavet. Kogutud andmeid kasutame selleks, et saata teile ettevõtte uudiseid, näiteks e-postiga saadetavaid pressiteateid, ürituste kutseid (või trükitud kutseid, mis saadetakse antud aadressile) ja suhelda telefoni teel või sotsiaalmeedia kaudu (Messenger, Viber, WhatsApp jne) või muude sidekanalite (nt Skype) kaudu kiireloomulistel juhtudel, et pakkuda teile meie ettevõtte kohta ühiskonnale huvipakkuvat teavet.

Saame  teie kohta teavet, kui edastate meile isikuandmeid, väljendades suhtekorraldus- või turundusosakonna töötajatele e-posti teel (nt komunikacija@IKEA.lv) soovi saada ettevõtte uudiseid või nõustudes saama uudiseid, kui osalete meie üritustel või kui suhtlete otse meie suhtekorraldus- või turundusosakonna esindajatega.

Teil ei ole kohustust meiega enda isikuandmeid jagada, võite jagada vaid seda, mida soovite kasutada meiega suhtlemiseks (näiteks võite anda vaid ettevõtte nime ja e-posti aadressi). Kui te ei anna meile vajalikke andmeid, ei saa te meilt uudiseid. Kui leiate, et info, mida me saadame, ei ole asjakohane, võite tellimusest loobuda, väljendades enda soovi e-posti teel ettevõtte suhtekorraldus-/turundusosakonna töötajatele.

Teie isiklikke andmeid säilitatakse kuni te tellimusest loobute või muul moel väljendate soovi enda andmete kustutamiseks või kuni me saame teada, et adressaat ei ole enam kättesaadav (nt saame automaatse vastuse, et kontaktisik ei tööta enam selles ettevõttes või et selline e-posti aadress on suletud) või 5 (viis) aastat pärast registreerimist. Üritusel osalenud meediaesindajate nimekirja säilitatakse 2 (kaks) aastat pärast sündmuse lõppu, teiste üritusel osalevate inimeste nimekirja 1 (üks) kuu pärast sündmuse lõppu. Kui oleme kogunud lisaandmeid, nt eelistusi toidu kohta, säilitatakse neid andmeid kuni sündmuse lõpuni.

Isikuandmed avaldatakse ettevõtetele, kes pakuvad meile teenuseid, s.t mõnel juhul võime teie isikuandmeid edastada ettevõtte suhtekorraldusagentuurile, et jagada teavet meie nimel, volitatud töötlejatele, nt kes pakuvad meile IT-hooldusteenuseid jne. Ülemaailmsest sündmusest teavitamisel võime teie nõusolekul edastada teie isikuandmeid ettevõttele Inter IKEA Holding BV jne.

1.5. Lepingud füüsiliste isikutega, k.a saadud/väljastatud arved, kinkekaardid, auhinnad ja teised kingituste üleandmise-vastuvõtmise aktid

1.5.1. Kokkulepped füüsiliste isikutega
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Pangakonto
o    Sünnikuupäev või isikukood
o    KM registreerimisnumber (kui olete registreeritud käibemaksukohustuslane)
o    Registrikood
o    Aadress
o    Kontakt – e-posti  aadress ja/või telefoninumber.
Töötleme isikuandmeid teiega lepingu täitmiseks või teiega lepingu sõlmimiseks, samuti selleks, et täita seadusest tulenevaid kohustusi, mille subjekt me oleme
Kui me säilitame teie isikuandmeid oma seaduslike õiguste kaitsmiseks, nt õigusliku vaidluse puhul, põhineb selline isikuandmete töötlemine õigustatud huvil kaitsta oma õiguseid.

Töötleme teie isikuandmeid teiega lepingu sõlmimiseks, selle lepingu täitmiseks, selle täitmise jälgimiseks, sõlmitud lepingute alusel maksete tegemiseks ja lepingu sõlmimise, täitmise ja/või lõpetamisega seotud kaebuste menetlemiseks.

Lisaks töötleme teie isikuandmeid selleks, et tagada oma maksukohustuste korrektne täitmine, s.t tagada, et meil on isikuandmed, mis on vajalikud meie seadusest tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks: maksude arvestamiseks ja maksuametile teabe deklareerimiseks teie pakutavate teenuste ja teile tehtud maksete kohta.

Töötleme vajadusel teie isikuandmeid võlgade ja/või muude nõuete sissenõudmiseks, et esitada, tõendada ja kaitsta oma õigustatud huve.

Saame teie kohta teavet juhul, kui te seda meiega äritegevuse loa alusel lepingut sõlmides ja/või teenuseid (kui pole lepingulised) osutades jagate. Lisaks kogume teie kohta isikuandmeid äriregistri andmebaasist, et kontrollida, kas teil on äritegevuseks luba.

Te peate esitama meile oma nime, perekonnanime, sünniaja (või isikukoodi), käibemaksukohustuslase registreerimisnumbri (kui olete käibemaksukohustuslasena registreeritud), aadressi, registrikoodi ja kontaktandmed. Kui te kohustuslikku infot meiega ei jaga, ei saa me teiega lepingut sõlmida ega osta teie pakutavaid teenuseid.

Teie isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates lepingu lõpetamise kuupäevast. Kui lepinguga on sätestatud garantiiperiood, mis ületab eelnimetatud säilitustähtaja, säilitatakse kogu lepinguga seonduvat infot kuni garantiiperioodi lõppemiseni. Kui leping on vajalik ülalnimetatud säilitustähtajast pikema õigustoimingu tarvis, säilitatakse kõiki sõlmitud lepinguga seotud isikuandmeid 1 (üks) aasta pärast seda, kui vastav institutsioon on teinud lõpliku otsuse. Kui olete meile teenuseid osutanud, kuid teiega pole sõlmitud lepingut, säilitatakse teie isikuandmeid 10 (kümme) aastat alates teenuse osutamisest ja raamatupidamisdokumendi vormistamisest.

Jagame teie isikuandmeid pankade, riigiasutuste (peamiselt maksuametiga), audiitoritega, õigus- ja finantsnõustajatega, inkassofirmadega, volitatud andmetöötlejatega, nt IT-hooldusteenuse pakkujatega jne.

1.5.2. Arved füüsilistele isikutele/füüsilistelt isikutelt
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Pangakonto
o    KMRN (kui olete registreeritud käibemaksukohustuslasena)
o    Registrikood
o    Aadress
o    Kontakt – e-posti  aadress ja/või telefoninumber.
Töötleme teie isikuandmeid selleks, et täita meile seadusega ettenähtud kohustusi.
Kui aga säilitame teie isikuandmeid oma seaduslike õiguste kaitsmiseks, nt võlgade ja/või muude nõuete sissenõudmiseks, põhineb selline isikuandmete töötlemine õigustatud huvil kaitsta oma õigusi.

Töötleme teie isikuandmeid arvete nõuetekohaseks väljastamiseks/vastuvõtmiseks, s.t vastavalt õigusaktidele ja ka selleks, et tagada maksuhaldurile esitatava teabe õigsus. Vajaduse korral töötleme teie isikuandmeid võlgade ja/või muude nõuete sissenõudmiseks, et esitada, tõendada ja kaitsta oma õigustatud huve.

Saame teie kohta teavet, kui te seda meiega jagate, et saaksime teile väljastada arve ostetud kaupade ja teenuste eest või juhul, kui teie esitate meile sellise arve. Et saaksime teile arve väljastada, peate esitama oma nime, perekonnanime, käibemaksukohustuslase registreerimisnumbri (kui olete käibemaksukohustuslasena registreeritud), aadressi, äriregistri koodi. Kui te ei esita kohustuslikku teavet, ei saa me arvet väljastada.

Teie isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates arvel toodud väljaandmis-/kättesaamiskuupäevast.

Jagame teie isikuandmeid pankade, riigiasutuste (peamiselt maksuametiga), audiitoritega, õigus- ja finantsnõustajatega, inkassofirmadega, volitatud andmetöötlejatega, nt IT-hooldusteenuse pakkujatega jne.

1.5.3. Kinkekaardid, auhinnad ja teised kingi andmise-vastuvõtmise aktid
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Isikukood
o    Aadress
Et täita meile seadusega ettenähtud kohustusi.

Töötleme teie isikuandmeid selleks, et tagada raamatupidamisseaduste nõudete täitmine; samuti selleks, et tagada meie maksukohustuste korrektne täitmine: maksude arvestamine ja maksuametile info jagamiseks teile antud soodustuste kohta (vajadusel).

Saame teie kohta infot, kui anname teile IKEA kinkekaardi, auhinna või muu kingituse tasuta ja te allkirjastate üleandmise-vastuvõtmise akti. 

Peate meiega jagama enda nime ja perekonnanime, aadressi, isikukoodi. Kui te ei anna meile kohustuslikku infot, ei saa me tagada raamatupidamisseaduste nõuete täitmist ja meie maksukohustuste õiget täitmist ja seega võime keelduda teile IKEA kinkekaardi, auhinna või teise kingituse tasuta andmisest. 

Teie isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates üleandmise-vastuvõtmise akti väljaandmise kuupäevast. 

Jagame teie isikuandmeid riigiasutustega (peamiselt maksuametiga), audiitoritega, isikuandmete volitatud töötlejatega, nt IT-hooldusteenust pakkuvate firmadega jne.
1.6. Äripartnerite või potentsiaalsete äripartnerite töötajate/esindajate isikuandmed
Isikuandmete kategooriad  Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    E-posti aadress
o    Telefoninumber
o    Ametikoht
Õigustatud huvi äripartneritega lepinguid sõlmida ja täita ning luua uusi ärisuhteid potentsiaalsete äripartneritega.

Töötleme teie kui äripartneri töötaja/esindaja isikuandmeid, et allkirjastada lepinguid, neid täita ja/või selleks, et võtta teiega ühendust mitmesuguste lepingu täitmist puudutavate küsimuste osas.

Töötleme teie (kui potentsiaalse äripartneri töötaja/esindaja) isikuandmeid selleks, et luua uusi ärisuhteid (nt kui saame kommertspakkumisi meie võistlustel). 

Saame teie isikuandmed teilt või meie äripartnerilt või potentsiaalselt äripartnerilt. 

Teie (kui äripartneri töötaja/esindaja) isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates lepingu lõpetamise kuupäevast. Kui lepingus on ette nähtud garantiiperiood, mis ületab eelnimetatud säilitusaega, siis säilitatakse kõik lepinguga seonduvad isikuandmeid selle garantiiperioodi lõpuni. Kui lepingut on tarvis kasutada kohtumenetluses, mis ületab eelnimetatud kehtivusaega, hoitakse kõiki isikuandmeid 1 (üks) aasta pärast seda, kui asjakohane institutsioon on teinud lõpliku otsuse.

Teie (kui potentsiaalse äripartneri töötaja/esindaja) isikuandmeid säilitatakse kuni konkursi lõpuni.

Jagame teie isikuandmeid audiitorite, riigiasutuste (peamiselt maksuametiga), juriidiliste ja finantsnõustajatega, andmetöötlejatega, nt IT hooldusteenuse pakkujatega jne.
1.7. Mängud ja/või võistlused
Isikuandmete kategooriad  Töötlemise õiguslik alus
Olenevalt mängust ja/või võistlusest, võib neid olla üks või mitu:
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Sotsiaalmeedia kasutajanimi
o    Telefoninumber
o    E-posti aadress
o    IKEA FAMILY kaardi number
o    Kviitungi kuupäev
o    Kviitungi number
o    Muud võistluse ja/või mänguga seotud andmed (nt foto jne)

Võidu korral: 
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Isikukood
o    Auhinna ja/või muu kingituse väärtus 
o    Allkiri
o    Aadress 
Teie nõusolek.
Võidu korral on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks meie seaduslik kohustus.
Mängu ja/või võistlust käsitleva kaebuse korral peab isikuandmete töötlemine põhinema õigustatud huvil kaitsta oma õigusi.

Töötleme teie isikuandmeid mängude ja/või võistluste korraldamise, läbiviimise ja haldamise, võitja väljaselgitamise ja väljakuulutamise, auhindade ja/või muude kingituste üleandmise eesmärgil. Võitmise korral töödeldakse isikuandmeid eesmärgiga tagada meie raamatupidamisseaduste asjakohane täitmine, ühtlasi ka meie maksukohustuste õige täitmine: maksude arvutamine ja mis tahes teie hüvede deklareerimine maksuametile. Pärast mängu ja/või võistlust käsitleva kaebuse saamist töödeldakse isikuandmeid õiguslike nõuete esitamiseks, rahuldamiseks või seaduslike nõuete kaitsmiseks.

Mängus ja/või võistlusel osalemine ei ole kohustuslik, kuid kui olete nõus osalema, peate esitama mängus ja/või võistlusel nõutavad isikuandmed. Vastasel juhul ei saa te mängus ja/või võistlusel osaleda. Võidu korral peate täpsustama oma täisnime, isikukoodi, aadressi. Kui te ei esita nõutavat kohustuslikku teavet, ei saa me tagada raamatupidamise seaduse nõudeid ega ka oma maksukohustuste korrektset täitmist, seega võime keelduda teile auhinna või muu kingituse andmisest.

Saame teie kohta teavet, kui nõustute mängus ja/või võistlusel osalema, täites registreerimisvormi, või kui olete nõus vabatahtlikult avaldama oma isikuandmeid sotsiaalvõrgustikes kommentaarides, sõnumites, postitustes jms. Teil on õigus oma nõusolek oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks andmete kogumise ja töötlemise seaduslikkust kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Pärast nõusoleku tagasivõtmist kustutatakse võistlusel ja/või mängus osaleja osalejate nimekirjast ja ta ei saa selles enam osaleda. Võistlusel ja/või mängus osaledes nõustute ka kviitungi numbri ja kuupäeva või võistluse ja/või mängu veebisaidil või sotsiaalvõrgustikes kasutatava kasutajanime avaldamisega võidu korral.

Samuti võime mängu ja/või võistluse registreerimise haldamiseks või mängu ja/või võistluse võitjate väljaselgitamiseks kasutada automatiseeritud otsustusprogrammi. Kui te ei soovi, et osaleksite automaatses otsustamises, ei saa te mängus ja/või võistlusel osaleda.
Isikuandmete esitamisega kinnitate, et isikuandmed on täpsed ja õiged ning et olete vähemalt 18-aastane. Kui avastate ebatäpsusi, palun parandage need viivitamatult.
Mängudest ja/või võistlusest osavõtjate isikuandmeid säilitatakse kuni võitja väljaselgitamiseni või mitte kauem kui 5 tööpäeva pärast mängu ja/või võistlust käsitleva kaebuse esitamise tähtpäeva. Isikuandmeid võib kauem säilitada, kui mängu ja/või võistluse kohta on esitatud kaebus. Sel juhul säilitatakse isikuandmeid kuni kaebuse lahendamiseni. Võidu korral säilitatakse isikuandmeid 10 aastat alates kuupäevast, mil allkirjastatati auhinna või mõne muu kingituse üleandmise-kättesaamise leping.

Edastame teie isikuandmeid riigiasutustele (peamiselt maksuametile); audiitoritele; kulleritele, juhul kui auhind ja/või muu kingitus tuuakse teile koju või isikuandmete volitatud töötlejatele nagu IT-hooldusteenuse pakkujad. Lubame teil mõnes mängus ja/või võistlusel üles laadida omaloodud sisu, näiteks fotosid. Sel juhul muutub teie edastatud või avaldatud teave avalikuks teabeks.

1.8. IKEA koduplaneerimisprogrammi konto
Isikuandmete kategooriad  Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Mobiiltelefon
o    E-posti aadress
o    Ostunimekiri
o    Planeerimisjoonised
Teie nõusolek

Töötleme teie isikuandmeid selleks, et saaksite luua IKEA koduplaneerimisprogrammi konto, kus saate kasutada meie sisekujunduse abivahendeid ja sisustada oma kodu IKEA mööbliga, lisaks salvestada oma kontol planeerimisjoonised ja ostunimekirja. Selle konto loomine on täiesti vabatahtlik. 

Kui soovite luua IKEA koduplaneerimisprogrammi konto, peate esitama meile enda isikuandmed. Kui te seda ei tee, ei saa te kontot luua.

Isikuandmete esitamisega kinnitate, et teie isikuandmed on täpsed ja õiged ning et te pole noorem kui 18-aastane. Kui märkate ebatäpsusi, peaksite oma andmed kohe parandama.
Teie konto andmeid säilitatakse 24 kuud. Isikuandmeid võidakse jagada IKEA kontserni kuuluvate ettevõtetega kui ka meile teenuseid, nt IT-hooldusteenust, osutavate ettevõtetega jne.

1.9. IKEA BUSINESS
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Nimi
•    Perekonnanimi
•    Kontaktandmed: e-posti aadress ja/või telefoninumber 
•    Uudiskirjaga seonduv info (info selle kohta, kas uudiskirja loeti, millal seda loeti, mitu korda seda loeti (või avati), kas see edastati (või avati), kas see saadeti edasi, millist operatsioonisüsteemi kasutati, millist e-posti serverit kasutati, k.a selle asukoht)
Allpool nimetatud õigustatud huvid.
Otseturundusega nõusolek (kui saaja on IKEA BUSINESS klient (füüsiline isik) või IKEA BUSINESS kliendi töötaja/esindaja).

Ärisuhte hoidmiseks, IKEA BUSINESS ettevõtetele ja organisatsioonidele mõeldud tegevuste juhtimiseks ja elluviimiseks, lepingute sõlmimiseks, täitmiseks ja/või lepingu täitmist puudutavate küsimustega seoses IKEA BUSINESS klientidega kontakteerumiseks peame töötlema IKEA BUSINESS klientide (kes võivad olla ka füüsilisest isikust ettevõtjad) ja nende töötajate/esindajate isikuandmeid.

Samuti pakume võimalust anda IKEA BUSINESS kliendi (kui ta on füüsiline isik) või IKEA BUSINESS kliendi (kui see on ettevõte) töötajate/esindajate eelnev vabatahtlik nõusolek IKEA BUSINESS kliendile (kui ta on füüsiline isik) või IKEA BUSINESS kliendi (kui see on ettevõte) töötajatele/esindajatele saada teavet e-posti teel meie toodete, teenuste, pakkumiste ja soodustuste kohta ettevõtetele ja organisatsioonidele; selleks, et paremini mõista, kas meie edastatav teave on asjakohane, jälgime lisaks uudiskirja interaktsiooni (teave, kas uudiskirja loeti, millal seda loeti, mitu korda seda on loetud (või avatud), kas seda on edastatud, millist operatsioonisüsteemi kasutati, millist e-posti serverit kasutati ning kus on selle asukoht). Sel juhul säilitatakse isikuandmeid seni, kuni otseturunduse tellimus on lõpetatud, kuid mitte kauem kui 12 kuud pärast viimast interaktsiooni uudiskirjaga või pärast telefonikõne.

IKEA BUSINESS klientide, nende töötajate/esindajate isikuandmeid säilitatakse 10 aastat pärast lepingu lõppemist, juhul kui leping allkirjastati. Kui leping näeb ette garantiiperioodi, mis ületab ülaltoodud aega, säilitatakse lepinguga seonduvaid isikuandmeid kuni garantiiperioodi lõpuni. Kui leping on vajalik kohtumenetluse jaoks, mis kestab kauem, kui ülalmainitud aeg, siis säilitatakse lepinguga seonduvaid isikuandmeid üks aasta pärast seda, kui asjakohased institutsioonid on lõpliku lahenduseni jõudnud. Kui lepingut ei allkirjastanud IKEA BUSINESS kliendid, nende töötajad/esindajad, siis isikuandmeid ei säilitata.

Võime avaldada teie isikuandmeid audiitoritele; finants- ja õigusnõustajatele; ettevõtetele, kes pakuvad kojuveo, mööbli kokkupaneku ja -paigaldusteenuseid;  isikuandmete volitatud töötlejatele, nt ettevõttele, kelle süsteemi kasutame uudiskirjade saatmiseks, IT-hooldusteenust pakkuvate ettevõtetega jne.

1.10. Küpsised
Kui te külastate meie veebilehte www.IKEA.lv, soovime pakkuda teile toimivat ning teie vajadustele kohandatud sisu ja omadusi. Selleks kasutame küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstidokumendid, mis salvestatakse veebilehe külastamisel teie seadmesse. Küpsiste eesmärk on tagada veebilehe toimimine, võimaldada teie eelistuste (nt keelevalik, otsitud tooted jne) salvestamist teatud ajaperioodiks ja koguda teavet veebilehe kasutamise kohta.
Me kasutame küpsiseid selleks, et eristada teid teistest meie veebilehe külastajatest ning pakkuda teile ainulaadset veebilehitsemise kogemust. Samuti kasutame küpsiseid veebilehe kasutamise ja toimimise kohta statistika kogumiseks, teie toimingute salvestamiseks ning teabe kogumiseks veebilehe paremaks muutmise ning isikupärastatud reklaami pakkumise eesmärgil.
Küpsiste kasutamise õiguslikud alused:
-    meie õigustatud huvi tagada veebilehe tehniline toimimine ja koguda veebilehe toimimise kohta üldist, anonümiseeritud teavet;
-    teie nõusolek juhul, kui küpsiseid kasutatakse teie eelistuste salvestamiseks või isikupärastatud reklaami pakkumiseks või teistel eesmärkidel isikuandmeid kogudes.
Küpsised võivad olla ajutised või püsivad. Ajutised ehk seansiküpsised kustutatakse teie arvutist brauseri sulgemise järel. Püsiküpsiseid säilitatakse arvutis kuni nende kustutamise või aegumiseni. Mõned küpsised on tingimata vajalikud, et toimiksid veebilehe põhifunktsioonid ja oleks võimalik tuvastada, kas te olete juba veebilehel küpsiste kasutamisega nõustunud. Teised aitavad parandada veebilehe toimimist ja veebilehe külastaja kasutajakogemust. Osa küpsistest aitavad meil parandada oma teenuseid ja kohandada reklaam külastajale.
Kuna kasutame veebilehel mitut eri tüüpi küpsiseid, toome järgnevalt eraldi välja iga küpsiste kategooria koos nende eesmärgi ja muu seonduva infoga. Kui te veebilehe avate ja lubatud küpsised määrate (küpsiste teavitusribal), kuvatakse lehel ka üksikasjalik küpsiste nimekiri. 

Toimivusküpsised. Need küpsised võimaldavad veebilehel ringi liikuda ja selle funktsioone kasutada. Näiteks, näha õiget ekraanivaadet ja veebilehel sujuvalt ringi liikuda. Ilma toimivusküpsisteta oleks veebilehe kasutamine võimatu, seega on need veebilehe toimimiseks väga vajalikud.
Me kogume Google Analytics tööriistadega statistilisi andmeid, mis aitavad meil mõista ja analüüsida, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. Küpsised teevad nende tööriistade kasutamise võimalikuks. See protsess on anonüümne, st andmeid kogudes külastajaid ei identifitseerita. Google Analytics automaatne tööriist muudab külastaja IP aadressi enne selle salvestamist ja andmete töötlemist anonüümseks. Nii on tagatud, et veebilehe kasutamise analüüsimisel kasutatakse vaid anonüümseid andmeid. Google Analytics võimaldab ka Google Analytics tööriista brauserilt maha laadida. Selle kohta leiate rohkem infot: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Külastajate eelistusi salvestavad küpsised. Need küpsised lubavad veebilehel meelde jätta teie tehtud valikud veebilehe välimuse või muudetavate omaduste kohta, nt keeleline eelistus või sisselogimise asukoht.
Statistilised küpsised. Need küpsised annavad meile üldist teavet selle kohta, milliseid toiminguid külastajad meie veebilehel teevad. Kasutame seda teavet ettevõttesiseseks analüüsimiseks, et hinnata, kuidas meie veebilehte kasutatakse, kui suur on lehe koormus, kuidas teatud alamlehti ja nende sisu kasutatakse jne. 
Turundusküpsised. Need küpsised koguvad infot veebilehe sirvimise kohta ning võimaldavad meil teie külastus ja eelistused salvestada. Tänu sellele saame pakkuda teile asjakohasemat infot, kohandada leht teie vajadustega ja muuta veebilehe külastamine seeläbi efektiivsemaks. Samuti aitavad turunduse ja sihtturundusega seotud küpsised näidata teile teie eelistustega arvestavat reklaami. Lisaks kasutatakse turundusküpsiseid selleks, et otsustada, mitu korda teile teatud reklaame näidatakse ja et mõõta reklaamide efektiivsust.

Teave küpsiste, nende funktsioonide ja isikuandmete säilitamise aja kohta on kättesaadav veebilehele paigaldatud Cookiebot tööriistas, mida kasutatakse küpsiseteavituse vormis.

Ajutised küpsised on ajutised ja kustuvad sessiooni lõpetamisel (nt brauseri sulgemisel). Ülejäänud kasutatavad küpsised on püsiküpsised, mis tähendab, et neid säilitatakse teie seadmes (arvutis või telefonis) teatud ajaperioodi jooksul. Lisainfot küpsiste aegumise ning ajutiste ja püsivate küpsiste jaotuse kohta leiate Cookiebot’ist, mida kasutatakse küpsiseteavituse vormis.
Teie andmeid edastatakse:
- IT-süsteemi hooldusteenuse pakkujatele;
- Veebilehel kasutatavate tööriistade pakkujatele, nt andmeanalüüsi teenuseid pakkuv Google LLC (kui nad isikuandmeid vastu võtavad).
Osa küpsiste kasutamisel kogutud andmeid edastatakse Ameerika Ühendriikidesse (nt Google Analytics kaudu). Üksused, kellele teie isikuandmed edastatakse (kui edastatakse), tagavad andmete kaitse ning nende puhul on ametlikult tõendatud, et nad järgivad Privacy Shield ohutusstandardeid.
Kui kasutate meie veebisaiti esimest korda, kuvab Cookiebot teile küpsisteteavituse vormi, kus teilt küsitakse, kas te olete küpsiste kasutamisega nõus või mitte. Teile antakse valida, milliste kategooriate küpsistega te nõustute ja millistega mitte.
Kui kasutate meie poolt pakutavale sisule juurdepääsuks brauserit, saate brauseri nii seadistada, et see kas võtab kõik küpsised vastu, loobub kõigist küpsistest või teavitab teid iga kord, kui mõni küpsis alla laetakse. Iga brauser on erinev, seega kui te ei tea, kuidas brauseris küpsiste eelistusi muuta, saate selle Help-menüüst järele vaadata. Võimalik, et ka teie seadme operatsioonisüsteem võimaldab küpsiste kasutamist piirata. Kui te ei soovi, et küpsised infot koguksid, loobuge küpsistest – seda valikut toetab enamik brausereid. Küpsiste haldamise kohta leiate lisainfot aadressilt aboutcookies.org või allaboutcookies.org. Kui soovite kustutada juba arvutisse salvestatud küpsiseid või seadistada brauser nii, et see küpsiseid üldse ei salvestaks, tuleb teil iga kord meie veebilehte külastades need valikud käsitsi sisestada ning võtta arvesse, et mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi ilma küpsisteta töötada.
Meie veebileht võib sisaldada linke teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele. Palume teil arvesse võtta, et me ei vastuta nende veebisaitide sisu ega andmekaitsetingimuste eest. Seega, kui klikite lingil, mis juhib teid edasi järgmisele veebilehele, tuleb teil vastava veebilehe andmekaitsetingimustega eraldi tutvuda.
2. Kellele isikuandmeid avaldame?
Avaldame isikuandmeid järgnevatele osapooltele:

a)    Ettevõtted, kellega me koostööd teeme
Isikuandmeid jagatakse ettevõtetega, kes pakuvad meile teenuseid ja kes on igas alajaotises välja toodud. Need ettevõtted on kohustatud teie isikuandmeid kohaselt kaitsma ja mitte kasutama neid andmeid volitamata eesmärkidel ning tagama, et ka nende varustajad tegutseksid samamoodi.
b) Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused; teised isikud, kes täidavad neile seadusega pandud ülesandeid
Jagame teie isikuandmeid riigi ja kohalike valitsusasutuste ja teiste inimestega, kes täidavad neile seaduse poolt ette nähtud funktsioone vastavalt nende nõudele või selleks, et vastata meie legitiimsele huvile luua, nõuda ja kaitsta seaduslikke nõudeid.
Edastame nõudmisel teie isikuandmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ja teistele isikutele, kes täidavad neile seadusega pandud ülesandeid või selleks, et vastata meie õigustatud huvile luua, esitada ja kaitsta seadusest tulenevaid nõudeid.

3. Isikuandmete kaitse
Oleme tarvitusele võtnud järgnevad abinõud seoses isikuandmetega, mida meiega jagate:
a) Turvalisus
Kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks mitmesuguseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Teie isikuandmied säilitatakse turvaliselt ja need on kättesaadavad vaid piiratud arvule inimestele.

4. Teie õigused 
Teie õigused on:
   a) õigus juurdepääsule – teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte, ning kui me seda teeme, pääseda neile andmetele ligi. Sellepärast teavitame teid meie andmekaitsetingimustes ennetavalt meie töötlemistegevustest. Kui teil on küsimusi või soovite rohkem teada saada, millist teavet me teie kohta töötleme, võite alati meiega ühendust võtta ja me anname teile täiendavat teavet;
   b) õigus parandada – teil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist;
   c) õigus kustutada – teatud juhtudel on teil õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, kui arvate, et meil pole enam vajadust neid säilitada. Või kui olete varem andmete töötlemiseks loa andnud, võite lihtsalt otsustada selle tagasi võtta. See ei kehti, kui töötlemine on vajalik sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks, seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või seadusest tulenevate nõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks; 
   d) õigus isikuandmete ülekandmiseks teile või teisele firmale teatud tingimustel (tuntud kui andmete ülekandmisõigus). See kehtib juhul, kui andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul ning kui andmete ülekandmine toimub automaatsel teel;
   e) õigus piirata – mõnel juhul on teil õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. See tähendab, et jätkame teie andmete säilitamist, kuid peatame ajutiselt andmete mis tahes töötlemise. Miks teil võib tekkida soov seda teha? Näiteks kui olete palunud meil parandada ebaõiged andmed. Sellisel juhul võite soovida, et me lõpetaksime töötlemise, kuni teave on parandatud;
   f) õigus vastu seista – teil on õigus olla vastu oma isikuandmete töötlemisele. See kehtib, kui andmete töötlemine põhineb meie või kolmandate osapoolte õiguslikel huvidel. Võite seda teha, kui usute, et teie isiklikud huvid kaaluvad üle meie omad;
   g) õigus vastuväiteid esitada – teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine, kui seda tehakse otseturunduse eesmärgil;
   h) õigus igal ajal tagasi võtta oma nõusolek andmete töötlemiseks.
Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks esitage meile või andmekaitseametnikule (kontaktandmed allpool) kirjalik avaldus.

Samuti on teil õigus esitada kaebus andmekaitseinspektsioonile (http://www.dvi.gov.lv/en/) Blaumana tn 11/13-11, Riia, Läti, tel. +371 67 22 31 31, e-posti aadress: info@dvi.gov.lv, kui arvate, et teie isikuandmete kasutamine meie poolt ei vasta asjakohasele seadusandlusele.

5. Muudatused meie andmekaitsetingimustes 
Me vaatame oma andmekaitsetingimusi pidevalt üle. Neid andmekaitsetingimusi uuendati 29. novembril 2019.

6. Kontaktandmed
Kui teil on küsimusi enda isikuandmete töötlemise kohta, soovite esitada päringu või anda meile tagasisidet, palun võtke ühendust: 
SIA Paul Mason Properties, registrikood: 50103951541, juriidiline aadress: Bikeru st 2, Dreilini, Stopinu piirkond, LV-2130, Läti, telefoninumber: +371 63301000, e-posti aadress: info@IKEA.lv.

Andmekaitseametnik: dpo@IKEA.lv.
Samuti võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja eespool nimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.