Üldine privaatsuspoliitika

SIA Paul Mason Properties (edaspidi „meie”) austab teie privaatsust ja on pühendunud selle kaitsmisele järgides selles privaatsuspoliitikas kehtestatut (edaspidi „privaatsuspoliitika”). Selles privaatsuspoliitikas informeerime teid selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid. Soovime olla läbipaistvad ja anda teile selget infot töödeldava teabe, töötlemise eesmärgi, isikuandmete säilitamise ja töötlemise õiguslike aluste ning teistsuguse teabe kohta, mida on vaja asjakohaste õigusaktide rakendamiseks.

Teemad:
   1. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?
      1.1. Videovalve 
      1.2. Värbamine (sh praktika)
      1.3. Fotod ja/või videod poest ja/või korjepunktidest avalikel üritustel/tegevustel   
1.4. Avalikud suhted
      1.5. Kokkulepped füüsiliste isikutega, kaasa arvatud saadud/väljaantud arved, kinkekaardid ja teised kingi andmise-vastuvõtmise aktid
      1.6. Äripartnerite või potentsiaalsete äripartnerite töötajate/esindajate isikuandmed
1.7. Mängud ja/või võistlused
1.8. IKEA kodu planeerimise programmi konto
1.9. IKEA BUSINESS
   2. Kellega me jagame isikuandmeid?
   3. Isikuandmete kaitse
   4. Teie õigused 
   5. Muutused meie Privaatsuspoliitikas
   6. Kontaktid

1. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?
Teie kohta töödeldavate isikuandmete kategooriad, eesmärgid ja töötlemise seaduslikud alused on järgnevad:

1.1 Videovalve
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
Pilt ja muud isikuandmed, mis jäävad kaamera vaatevälja.  Meie legitiimne huvi tagada meie omandi, teabe, töötajate ja kolmandate osapoolte turvalisus, soov hoida ära, kontrollida ja jagada ebaseaduslikke akte ja tagada selliste aktide efektiivne uurimine. 

Töötleme teie isikuandmeid eesmärgiga tagada meie omandi, teabe, töötajate ja kolmandate osapoolte turvalisus, soov hoida ära, kontrollida ja jagada ebaseaduslikke akte ja tagada selliste aktide efektiivne uurimine.

Teil ei ole kohustust isikuandmeid jagada ja meil ei ole eesmärki teid tuvastada, kui see pole just kindlatel põhjustel vajalik. Sellegipoolest, tulenevalt videovalve iseloomust, ei saa me garanteerida, et saaksite enda tegevusi läbi viia või saada osa meie teenustest ilma, et sattuksite videojälgimise alla.

Videovalve salvestisi säilitatakse mitte kauem kui 25 päeva, välja arvatud juhul, kui salvestised sisaldavad teavet, mis on vajalikud tõendusmaterjalina tsiviil-, administratiiv- või kriminaaluurimises. Sellistel juhtudel säilitatakse salvestisi nii kaua, kui see on eelpool mainitud eesmärkidel vajalik ning hävitatakse kohe, kui need enam vajalikud ei ole.
Jagame teie isikuandmeid meie isikuandmete töötlejatega, nt nendega, kes pakuvad meile süsteemihooldusteenust jne.

1.2 Värbamine (sh praktika)
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Asukoht (valikuline)
o    Kontaktandmed (e-mail või telefoninumber)
o    Aadress
o    Töökäik (kogemus)
o    Hariduskäik (kaasa arvatud koolitused, sertifikaadid)
o    Keeled
o    Palgaootused
o    Soovitajate kontaktandmed
o    Teised oskused, mis on asjakohased ametis, kuhu kandideerite
o    Intervjuu ajal tehtud märkmed (nende hulgas võib olla meie hinnang teile kui kandidaadile).
o    Testide ja praktiliste ülesannete tulemused
o    Kasutajanimi
o    Rakenduse manused (valikuline)
o    URL link sotsiaalmeedia kontodele (valikuline)
o    Fotod (valikuline)
o    Resümee (resümee võib sisaldada fotosid ja videosalvestusi) (valikuline)
o    Kandideerimisprotsessi andmed (nt kandideerimiste arv, intervjuu kuupäev, märkmed, teated)
o    Kommunikatsiooni andmed (nt e-maili aadress, e-maili sisu)
o    Eelistatud töö ja/või tööaeg
Teie nõusolek – kandideerides töökohale meie firmas, nõustute, et töötleme teie isikuandmeid, mis on ära toodud teie profiilis meie värbamistööriistas, teie CV-s ja saatekirjas..

Siiski, kui me säilitame teie isikuandmed selleks, et kaitsta meie seaduslikke õigusi, nt kui te algatate diskrimineerimise hagi seoses värbamisprotsessiga kindlale kohale meie firmas, põhineb selliste isikuandmete töötlemine meie legitiimsel huvil kaitsta enda õigusi.

Kui te loote profiili meie värbamistööriistas aadressil https://www.smartrecruiters.com/ (edaspidi „koduleht“) ja kui te kandideerite kindlale ametikohale kodulehe kaudu või kui kandiderite otse, jagate meiega enda isikuandmeid. Töötleme teie isikuandmeid eesmärgiga viia läbi värbamisprotsess, mis sisaldab muuhulgas ka teie avalduse läbivaatust, teie kandidaadi profiili loomist, ja selleks, et teiega asjakohasel viisil suhelda (nt kutsuda teid intervjuule). Töötleme teie isikuandmeid ka selleks, et hinnata teie avaldust, mis sisaldab teie sobivuse hindamist teatud ametisse, teie hariduse, kogemuse ja keeleoskuse meie nõuetele vastavuse hindamist. Värbamisprotsessi ajal (intervjuudel) võime teha märkmeid, mis võivad sisaldada isikuandmeid. Töötleme selliseid andmeid selleks, et hinnata teie ametisse sobivust. Kandideerimisprotsessi jooksul võime paluda teil läbida teste ja/või praktilisi ülesandeid. Nende testide ja/või praktiliste ülesannete tulemusi võidakse samuti töödelda, et hinnata teie ametisse sobivust. Teie avaldust hinnates, töötleme teie poolt jagatud isikuandmeid. See puudutab resümeed ja saatekirja, kuid võib puudutada ka (igati valikulisel alusel) fotosid ja/või videosalvestusi teie kohta. Siiski, töötleme neid fotosid ja/või videosalvestusi, kui te olete selleks andnud enda kindla nõusoleku.

Kasutame ka teie e-maili aadressi selleks, et saata teateid teie kandideerimisprotsessi kohta (nt et oleme teie avalduse kätte saanud, et kutsuda teid intervjuule, et teie avaldus tagasi lükata jne)et kutsuda teid intervjuule, et teie avaldus tagasi lükata jne)

Koduleht annab teile võimaluse üles laadida manuseid, et värbamismeeskond saaks neid hinnata. Selliseid manuseid jagate te vabatahtlikult ning neid töödeldakse selleks, et saada üldist pilti teie kohta ja hinnata teie sobivust ametisse.

Läbi kodulehe on teil võimalus ühendada enda avaldus enda sotsiaalmeediakontoga (nt LinkedIn, Facebook ja Twitter). Kui te soovite enda sotsiaalmeediakontode linki jagada, töötleme selliseid isikuandmeid teie nõusolekul ja vaatame üle neil leiduva info vaid siis, kui see on antud ametis asjakohane, näiteks selleks, et hinnata konkreetseid riske konkreetses funktsioonis ja ainult sel määral, kui see on vajalik selle ameti jaoks, kuhu te kandideerite.

Palun pange tähele, et kasutame teie avalduse andmeid vaid siis, kui värbame inimesi vabale töökohale, kuhu teie kandideerisite. Juhul, kui meil on kavatsus töödelda teie isikuandmeid teistel eesmärkidel, kui see, mille jaoks andmed algselt koguti, anname teile teada sellisest töötlemisest enne selle algust ja vajadusel palume teie nõusolekut. Näiteks, kui me töötleme teie isikuandmeid seoses teatud ametisse värbamisega, võime küsida teie nõusolekut töödelda teie isikuandmeid tulevikus seoses mõne teise ametiga, juhul kui leiame, et oleksite sobiv kandidaat teises rollis meie firmas. Kui nõustute sellega, töötleme teie andmeid tuleviku värbamiste tarbeks ja teist saab osa meie „talentide pangast“.

Töötleme ka teie soovitajate kontaktandmeid selleks, et hinnata soovitajaid värbamisprotsessis, juhul kui kandidaat on määranud soovitajad.

Saame teie kohta infot, kui esitate meile enda avalduse (teie profiili meie värbamistööriistas, teie CV ja saatekirja) või täidate paberavalduse meie poes. Võime koguda isikuandmeid isikult, kes teid soovitas, värbamisagentuurilt või tööotsingu veebilehtedelt ja andmebaasidelt, nagu CV-online, või haridusasutuselt või organisatsioonilt, mis toetab haridust. 

Avalduse esitamine on vabatahtlik ja saate ise valida milliseid isikuandmeid ja mil määral meiega jagate. Teatud juhtudel, olenevalt ametist, kuhu kandideerite, võime teilt küsida lisainformatsiooni, nt teie juhilubade olemasolu kohta, kas nõustute töötama vahetustega jne. Teie kohustus on meile esitada vaid õigeid ja ehtsaid isikuandmeid. Avaldust hinnates töötleme andmeid, mis on toodud teie profiilis, CV-s ja kaaskirjas. Kui te esitate enda kohta andmeid, mis ei ole värbamisprotsessi jaoks vajalikud, ei võta me neid arvesse.

Anname teada, et juhul, kui te ei soovi enda isikuandmeid jagada, ei saa te värbamisprotsessis osaleda.

Saate esitada avalduse, kui olete vähemalt 18-aastane. Kui te ei ole 18, peaks teid esindama seaduslik esindaja (välja arvatud erijuhtudel, kui saate avalduse esitada alates 15. eluaastast).

Teie isikuandmed säilitatakse paberversioonis ja digiformaadis. Andmete säilitamise periood ei ole pikem kui 3 kuud pärast seda, kui vaba töökoht, kuhu kandideerisite, on täidetud või pärast kuupäeva, kui täitsite paberavalduse meie poes. Juhul, kui annate meile loa osaleda tuleviku värbamisprotsessides teistsugusele vabale töökohale, säilitame teie isikuandmeid mitte kauem kui 1 (üks) aasta alates hetkest, mil teie nõusoleku saame. Juhul, kui saame teie kohta infot muul moel, kui otsese kandideerimise teel, nt isikult, kes teid meile soovitas, ja te ei anna meile nõusolekut 30 päeva jooksul, kustutame teie andmed pärast seda perioodi.

Jagame teie isikuandmeid meie isikuandmete töötlejatega, nt UAB Felit (Leedu IKEA – vaid töötajatega, kes on firma kodulehe administraatorid), testimismeetodite pakkujatega ja nendega, kes pakuvad meile IT hooldusteenuseid jne. Isikuandmeid jagatakse ka meie andmetöötlejaga SmartRecruiters Inc., mis on kodulehe pakkuja ja mis pääseb ligi kõikidele isikuandmetele süsteemis, et tagada teenus meile ja selleks, et tagada SmartRecruiters pakkujate veebilehe e-mail ja digitaalsed funktsioonid. SmartRecruiters Inc. Paikneb väljapool EU/EEA piirkonda, nt USAs. Vastavalt allkirjastatud EU Standardite Lepingulistele Sätetele pakkujaga SmartRecruiters Inc., on pakkuja kohustatud adekvaatselt valvama sinu isikuandmeid ja mitte kasutama neid mis tahes lubamatutel eesmärkidel ning tagama, et selle teenusepakkujad teevad sama. Rohkem teavet isikuandmete kaitse meetmete kohta saate, kui esitate meile eraldi avalduse.

Lisaks on teil võimalus seada üles isiklik konto „Kandidaadi portaal“ aadressil https://my.smartrecruiters.com/. Selle isikliku kontoga saate koordineerida erinevaid avalduste profiile ja kandideerimisprotsesse erinevatele tööpakkumistele meie firmas ja teistes firmades. Andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine isikliku konto loomiseks ja kasutamiseks tehakse meie nimel, kuid ainuvastutus selle eest on teenusepakkujal SmartRecruiters Inc., kes on andmete kontrollija, ja seega pole see selle Privaatsuspoliitika poolt reguleeritud. Rohkem teavet selle kohta, kuidas SmartRecruiters Inc. Töötleb teie isikuandmeid „Kandidaadi portaalis“ leiate nende privaatsuspoliitikast aadressil https://www.smartrecruiters.com/legal/candidate-privacy-policy/.
1.3 Fotod ja/või videod poest ja/või korjepunktidest avalikel üritustel/tegevustel
Isikuandmete kategooriad     Töötlemise õiguslik alus
o    Pilt (pilt või video digiformaadis)
o    Kui konkreetse ürituse jaoks vajalik: Nimi, perekonnanimi, e-mail või telefoninumber
Teie nõusolek ja/või meie legitiimne huvi jagada infot meie firma ja selle tegevuste kohta.

Töötleme teie isikuandmeid selleks, et edastada infot meie firma ja selle tegevuste kohta ja anda teile võimalus osaleda meie sündmustel ja nautida selliste ürituste tulemust.

Saame teie kohta infot, kui te:
  1. osalete üritustel või teistes tegevustes meie poes ja/või korjepunktides (nt poe ja/või korjepunkti avamisel, filmilinastustel jne);
  2. osalete meie võistlustel;
  3. teete jõulude ajal fotosid jõuluvanaga ja saate tasuta fotosid;
  4. teete fotosid isikliku IKEA kataloogi jaoks teie enda kaanepildiga.
Üritused on avatud kõigi jaoks, kuid nendel osalemine ei ole kohustuslik. Võite ise valida, kas osalete või mitte. Kui soovite vältida võimalust, et jääte mõnele pildile, on teil vaba voli mitte osaleda meie korraldatud üritustel või võtta meiega ühendust ja paluda eemaldada teie foto materjalidest. Kui osalete üritusel, peaksite olema teadlik, et teist võidakse teha pilti ja seda võidakse kasutada meie firma tegevustest.

Teie nimi, perekonnanimi, telefoninumber või e-mail kogutakse vaid juhul, kui soovime teha osalejate nimekirja ürituse jaoks või teavitada teid võimalusest saada/võtta meie koostöötulemus (nt saada IKEA kataloog enda isikliku kaanefotoga, mis on trükitud jne).
Teie nimi, perekonnanimi, telefoninumber või e-mail säilitatakse kuni ürituse lõpuni või kuni soovite selle kätte saada. Isikuandmed seoses IKEA kataloogiga säilitatakse 1 (üks) aasta alates ürituses aset leidmisest. Teie pilt (pilt või video) üritustelt/tegevustelt säilitatakse 10 (kümme) aastat aates ürituse kuupäevast.

Jagame teie isikuandmeid partneritega, kes pakuvad meile foto- ja videotöötlemise teenust, trükiteenust, reklaamiagentuuridega, Inter IKEA Systems B.V., andmetöötlejatega, nt nendega, kes pakuvad meile IT hooldusteenuseid jne.
1.4. Avalikud suhted
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Firma (meedia)
o    E-mail
o    Telefoninumber
o    Aadress
o    Sotsiaalmeedia (Messenger, Viber, WhatsApp jne) konto või muu kommunikatsioonikanali (nagu Skype) konto
o    Erijuhtudel (nagu meediareisid, toitlustusega üritused) tagamaks teie tervise ja turvalisuse, võime küsida lisateavet, näiteks teie toidueelistuste kohta.
Töötleme isikuandmeid teie nõusoleku põhjal või vastavalt meie legitiimsele huvile säilitada avalikke suhteid.

Töötleme teie isikuandmeid eesmärgiga jagada asjakohast informatsiooni üldsuse või erigruppidega. Kui soovite saada meie firma uudiseid, kogume teie kohta teatud andmeid. Kasutame kogutud andmeid selleks, et saata meie uudiseid, nagu pressiteateid, e-maili teel, kutseid üritusele e-maili teel (või trükitud kujul antud aadressile) ja selleks, et kommunikeerida telefoni teel, sotsiaalmeedias (Messenger, Viber, WhatsApp, etc) või teistes kommunikatsioonikanalites (nagu Skype) pakilistel juhtudel, et anda teile olulist infot meie firma koht, mis on ühiskondlikult tähtis.

Saame infot teie kohta, kui annate meile enda isikuandmed väljendades enda soovi e-maili teel (nt komunikacija@IKEA.lv) avalike suhete või turundusosakonna töötajatele selleks, et saada firma uudiseid või nõustuda saama uudiseid, kui osalete meie üritustel või kui suhtlete otse meie avalike suhete või turunduse esindajatega.

Teil ei ole kohustust meiega enda isikuandmeid jagada, võite jagada vaid seda, mida soovite kasutada meiega suhtlusel (näiteks võite anda vaid firma nime ja e-maili). Kui te ei anna meile vajalikke andmeid, ei saa te meie uudiseid. Kui leiate, et info, mida me saadame ei ole asjakohane, võite tellimusest loobuda, väljendades enda soovi e-maili teel firma avalike suhete/turundusosakonna töötajatele.

Teie isiklikke andmeid säilitatakse kuni te tellimusest loobute või muul moel väljendate soovi enda andmete kustutamiseks, kuni me saame teada, et adressaat ei ole enam kättesaadav (nt saame automaatse vastuse, et kontaktinimene ei tööta enam samas firmas või et sellist e-maili aadressi ei eksisteeri enam) või 5 (viis) aastat pärast registreerimist. Meedia esindajate osalejanimekirja üritustel säilitatakse 2 (kaks) aastat alates ürituse lõpust, samas kui teiste üritusel osalejate nimekirja säilitatakse 1 (üks) kuu pärast ürituse lõppu. Kui oleme kogunud teie kohta lisainfot, nt toidueelistuste kohta, säilitatakse seda mitte kauem kui ürituse lõpuni. 
Isikuandmeid jagatakse firmadega, mis pakuvad meile teenuseid, nt mõnedel juhtudel võime jagada teie isikuandmeid firma avalike suhete agentuuriga, et jagada infot teie nimel, andmetöötlejatega, nt nendega, kes pakuvad meile IT hooldusteenust jne. Juhul, kui tegemist on globaalse sündmuse kommunikatsiooniga, kui meil on teie nõusolek, võime jagada teie isikuandmeid Inter IKEA Holding B.V. jne.

1.5. Kokkulepped füüsiliste isikutega, kaasa arvatud saadud/väljaantud arved, kinkekaardid ja teised kingi andmise-vastuvõtmise aktid

1.5.1. Kokkulepped füüsiliste isikutega
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Pangakonto
o    Sünnikuupäev või isikukood
o    KM registreerimisnumber (kui olete registreeritud käibemaksukohustuslane)
o    Ärisertifikaadi number
o    Aadress
o    Kontakt – e-maili  aadress ja/või telefoninumber.
Töötleme isikuandmeid selleks, et täita teiega tehtud lepingut või sõlmida teiega leping, samuti ka selleks, et olla vastavuses seaduslike kohustustega, mis meile lasuvad.
Siiski, kui me säilitame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta enda seaduslikke õigusi, nt kohtuasjas, põhineb selliste isikuandmete töötlemine meie legitiimsel huvil kaitsta enda õigusi.

Töötleme isikuandmeid selleks, et  sõlmida teiega leping, seda lepingut täita, selle täitmist jälgida, maksete töötlemiseks vastavalt sõlmitud lepingutele ja lepingu sõlmimise, täitmise ja/või lõpetamisega seotud kaebustega tegelemiseks. 

Lisaks töötleme teie isikuandmeid selleks, et tagada teie maksukohustuste õige täide viimine, nt tagamaks, et meil on olemas isikuandmed, mis on vajalikud meie seaduslike kohustuste õigeks teostamiseks: maksude kalkuleerimiseks ja maksuametile info jagamiseks teilt saadud teenuste kohta ja teile tehtud maksete kohta. 

Töötleme teie isikuandmeid selleks, et nõuda sisse võlgu ja/või teisi makstaolevaid summasid, kui see on vajalik, ja täita meie legitiimseid huve, kui alustame, esitame ja kaitseme seaduslikke nõudeid. 

Saame teie kohta infot, kui annate selle meile sõlmides lepingut ja/või pakkudes teenuseid (kui need ei ole lepingulised) ärisertifikaadi all. Lisaks kogume teie kohta isikuandmeid äriregistri andmebaasist selleks, et kontrollida, kas teil on ärisertifikaat.

Peate meiega jagama enda nime, perekonnanime, sünniaega (või isikukoodi), KM registreerimisnumbrit (kui olete registreeritud käibemaksukohustuslane), aadressi, ärisertifikaadi numbrit ja kontaktandmeid. Kui te kohustuslikku infot meiega ei jaga, ei saa me teiega lepingut sõlmida ega osta teie poolt pakutavaid teenuseid.

Teie isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates lepingu lõpetamise kuupäevast. Kui leping sätestab garantiiperioodi, mis ületab eelnimetatud kehtivusaega, säilitatakse kogu lepinguga seostuv info, kuni garantiiperiood saab läbi. Kui lepingut on tarvis kasutada kohtumenetluses, mis ületab eelnimetatud kehtivusaega, hoitakse kõiki isikuandmeid 1 (üks) aasta pärast seda, kui asjakohane institutsioon on teinud lõpliku otsuse. Kui pakute meile teenuseid, kuid teiega ei sõlmitud lepingut, säilitatakse teie isikuandmeid 10 (kümme) aastat alates teenuste sätestamisest ja raamatupidamisdokumendi väljaandmisest.

Jagame teie isikuandmeid pankade, riigiasutuste (peamiselt maksuametiga), audiitoritega, juriidiliste ja finantsnõustajatega, inkassofirmadega, andmetöötlejatega, nt IT hooldusteenuse pakkujatega jne.

1.5.2. Arved füüsilistele isikutele/füüsilistelt isikutelt
Isikuandmete kategooriad   Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Pangakonto
o    KM registreerimisnumber (kui olete registreeritud KM kohustuslane)
o    Ärisertifikaadi number
o    Aadress
o    Kontakt – e-maili  aadress ja/või telefoninumber.
Töötleme teie isikuandmeid selleks, et olla vastavuses seaduslike kohustustega, mis meil lasuvad. 
Siiski, kui me säilitame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta enda seaduslikke õigusi, nt selleks, et nõuda sisse võlgu ja/või teisi makstaolevaid, põhineb selliste isikuandmete töötlemine meie legitiimsel huvil kaitsta enda õigusi.

Töötleme teie andmeid selleks, et anda välja/saada korrektseid arveid, nt vastavalt seaduslikele nõuetele ja selleks, et tagada, et maksuametile esitatav info oleks korrektne. Töötleme teie isikuandmeid selleks, et vajadusel nõuda sisse võlgu ja/või teisi makstaolevaid ja täita meie legitiimseid huve, kui alustame, esitame ja kaitseme seaduslikke nõudeid. 

Saame teie kohta infot, kui annate selle meile selleks, et saaksime vormistada arve saadud kaupade ja teenuste eest, mis olete ostnud või kui te sellise arve meile esitate.
Kui anname välja arve, peate andma meile enda nime, perekonnanime, KM registreerimisnumbrit (kui olete registreeritud käibemaksukohustuslane), aadressi, ärisertifikaadi numbrit. Kui te kohustuslikku infot ei jaga, ei saa me arvet vormistada.

Teie isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates väljaande/tšeki kuupäevast arvel.

Jagame teie isikuandmeid pankade, riigiasutuste (peamiselt maksuametiga), audiitoritega, juriidiliste ja finantsnõustajatega, inkassofirmadega, andmetöötlejatega, nt IT hooldusteenuse pakkujatega jne.

1.5.3. Kinkekaardid, auhinnad ja teised kingi andmise-vastuvõtmise aktid
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Isikukood
o    Aadress
Vastavus seaduslike kohustustega, mis meil lasuvad.

Töötleme teie isikuandmeid selleks, et tagada raamatupidamisseaduste nõuded, samuti selleks, et tagada meie maksukohustuste õige teostamine: maksude kalkuleerimiseks ja maksuametile info jagamiseks teie saadud hüvede kohta (vajadusel).

Saame teie kohta infot, kui anname teile IKEA kinkekaardi, auhinna või muu kingituse tasuta ja allkirjastate üleandmise-vastuvõtmise akti. 

Peate meiega jagama enda nime ja perekonnanime, aadressi, isikukoodi. Kui te ei anna meile kohustuslikku infot, ei saa me tagada raamatupidamisseaduste nõuete täitmist ja meie maksukohustuste õiget teostamist ja seega võime keelduda teile IKEA kinkekaardi, auhinna või teise kingituse tasuta andmisest. 

Teie isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates üleandmise-vastuvõtmise akti väljaandmise kuupäevast. 

Jagame teie isikuandmeid riigiasutustega (peamiselt maksuametiga), audiitoritega, IT hooldusteenust pakkuvate firmadega jne.
1.6. Äripartnerite või potentsiaalsete äripartnerite töötajate/esindajate isikuandmed
Isikuandmete kategooriad  Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    E-mail
o    Telefoninumber
o    Positsioon
Legitiimsed huvid sõlmida ja ellu viia kokkuleppeid äripartneritega ja uute ärisuhete loomine potentsiaalsete äripartneritega.

Töötleme teie, kui äripartnerite töötajate/esindajate, isikuandmeid selleks, et allkirjastada lepinguid, neid täide viia ja/või teiega ühendust võtta seoses erievate küsimustega lepingu täitmise kohta.

Töötleme teie (kui potentsiaalsete äripartnerite töötajate/esindajate) isikuandmeid selleks, et luua uusi ärisuhteid (nt saades kommertspakkumisi meie konkurssides). 

Saame teie isikuandmed teilt või meie äripartnerilt või potentsiaalselt äripartnerilt. 

Teie (kui äripartneri töötaja/esindaja) isikuandmed säilitatakse 10 (kümme) aastat alates lepingu lõpetamise kuupäevast. Kui lepingus on ette nähtud garantiiperiood, mis ületab eelnimetatud säilitusaega, siis säilitatakse kõik lepinguga seonduvad isikuandmed selle garantiiperioodi lõpuni. Kui lepingut on tarvis kasutada kohtumenetluses, mis ületab eelnimetatud kehtivusaega, hoitakse kõiki isikuandmeid 1 (üks) aasta pärast seda, kui asjakohane institutsioon on teinud lõpliku otsuse.

Teie (kui potentsiaalse äripartneri töötaja/esindaja) isikuandmeid säilitatakse kuni konkursi lõpuni.

Jagame teie isikuandmeid audiitorite, riigiasutuste (peamiselt maksuametiga), juriidiliste ja finantsnõustajatega, andmetöötlejatega, nt IT hooldusteenuse pakkujatega jne.
1.7. Mängud ja/või võistlused
Isikuandmete kategooriad  Töötlemise õiguslik alus
Olenevalt mängust ja/või võistlusest, võib neid olla mitu:
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Sotsiaalmeedia kasutajanimi
o    Telefoninumber
o    E-mail
o    IKEA FAMILY kaardi number
o    Tšeki kuupäev
o    Tšeki number
o    Muud võistluse ja/või mänguga seonduvad andmed (nt pilt jne)

Võidu korral: 
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Isikukood
o    Auhinna ja/või muu kingituse väärtus 
o    Allkiri
o    Aadress 
Teie nõusolek.
Võidu korral on meie seaduslik kohustus andmete töötlemise seaduslikuks aluseks.
Juhul, kui saame kaebuse seoses mängu ja/või võistlusega, on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks meie legitiimne huvi kaitsta meie õigusi.

Töötleme teie isikuandmeid selleks, et organiseerida, läbi viia, hallata mänge ja/või võistlusi, teha kindlaks võitjad, kuulutada välja võitjaid, üle anda auhinnad ja/või mis tahes muud kingitused. Võitmise korral töödeldakse isikuandmeid eesmärgiga tagada meie raamatupidamisseaduste asjakohane täitmine, ühtlasi ka meie maksukohustuste õige täitmine: maksude arvutamine ja mis tahes teie hüvede deklareerimine maksuametile. Kui seoses mängude ja/või võistlustega seoses saadakse kaebus, töödeldakse isikuandmeid selleks, et esitada nõudeid, rahuldada nõudeid või kaitsta seaduslikke nõudeid.

Mängus ja/või võistluses osalemine on valikuline, ent kui nõustute osalema, annate meile enda isikuandmed, mis on mängus ja/või võistluses osalemiseks vajalikud.  Võidu korral peate täpsustama enda täisnime, isikukoodi, aadressi. Kui te nõutud kohustuslikku infot meile ei anna, ei saa me tagada raamatupidamisseaduste täitmist ja meie maksukohustuste õiget täitmist, seega võime loobuda teile auhinna või muu kingituse andmisest. 

Saame teie kohta teavet, kui annate nõusoleku osaleda mängus ja/või võistluses, täites ära registreerimisvormi või kui te olete vabatahtlikult nõus avalikustama enda isikuandmed kommentaarides, sõnumites, postitustes jne sotsiaalmeediakanalites. Teil on õigus võtta tagasi enda nõusolek koguda ja lasta töödelda teie isikuandmeid seoses mängudes ja/või võistlustes osalemisega mis tahes ajal, ilma et see piiraks andmete kogumise ja töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist. Kui olete enda nõusoleku tagasivõtnud, eemaldatakse teid, kui mängu ja/või võistluse osalejat osalejate nimekirjast ja te ei osale selles enam. Osaledes mängus ja/või võistluses olete ühtlasi võidu korral nõus tšeki numbri ja kuupäeva või enda sotsiaalmeedia kasutajanime avaldamisega mängu ja/või võistluse veebilehel sotsiaalmeediakanalites.

Võime kasutada ka automaatset programmi selleks, et hallata mängu ja/või võistluse registreerimist või teha kindlaks mängu ja/või võistluse võitjad. Kui te ei soovi kuuluda automaatsesse otsustusprotsessi, ei saa te mängus ja/või võistluses osaleda.

Andes meile enda isikuandmed, kinnitate te, et isikuandmed on täpsed ja korrektsed, samuti seda, et olete vähemalt 18-aastane. Kui märkate ebatäpsusi, parandage need palun kohe. 
Mängu ja/või võistluse osalejate isikuandmed säilitatakse kuni päevani, mil tehakse kindlaks võitja või mitte kauem kui 5 tööpäeva pärast mängu ja/või võistluse kohta kaebuse esitamise tähtaega. Isikuandmeid võidakse säilitada kauem, kui esitatud on mängu ja/või võistlusega seotud kaebus. Sellisel juhul säilitatakse isikuandmeid nii kaua, kuni kaebus on lahendatud. Võidu korral säilitatakse isikuandmeid 10 aastat alates sellest, kui allkirjastatakse üleandmise-kättesaamise leping auhinna või mõne muu kingituse jaoks.

Jagame teie isikuandmeid riigiasutuste (peamiselt maksuametiga, audiitorite, kulleritega, kui auhind ja/või muu kingitus tuuakse teile koju või andmetöötlejatega, nagu IT hooldusteenuse pakkujad. Lubame teil mõnedes mängudes ja/või võistlustes üles laadida enda sisu, näiteks fotosid. Sellisel juhul muutub teie jagatud või avalikustatud info avalikuks teabeks.

1.8. IKEA kodu planeerimise programmi konto
Isikuandmete kategooriad  Töötlemise õiguslik alus
o    Nimi
o    Perekonnanimi
o    Mobiiltelefon
o    E-mail
o    Ostunimekiri
o    Plaani joonised
Teie nõusolek

Töötleme teie isikuandmeid selleks, et saaksite luua enda IKEA kodu planeerimise programmi konto, kus saate kasutada sisekujundustööriistu ja varustada enda kodu IKEA mööbliga ning ühtlasi salvestada enda plaani joonised ja ostunimekiri enda kontole. Selle konto loomine on täiesti vabatahtlik. 

Kui soovite luua IKEA kodu planeerimise programmiikea.lv konto, peate andma meile enda isikuandmed. Kui te seda ei tee, ei saa te kontot luua.

Andes meile enda isikuandmed, kinnitate, et andmed on täpsed ja õiged ning et te ei ole noorem kui 18-aastane. Kui märkate ebatäpsusi, peaksite kohe enda andmeid parandama.
Teie konto andmeid säilitatakse 24 kuud. Isikuandmeid võidakse jagada IKEA grupi firmadega ja ka firmadega, mis pakuvad meile teenuseid, nt IT hooldusteenust jne.

1.9. IKEA BUSINESS
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Nimi
•    Perekonnanimi
•    Kontaktandmed: e-mail ja/või telefoninumber 
•    Uudiskirjaga seonduv (Info selle kohta, kas uudiskirja loeti, millal seda loeti, mitu korda seda loeti (või avati), kas see edastati (või avati), kas see saadeti edasi, millist operatsioonisüsteemi kasutati, millist e-maili serverit kasutati, kaasa arvatud selle asukoht)
Allpool mainitud legitiimsed huvid.
Nõusolek otseturundus materjalide saamiseks (kui saaja on IKEA BUSINESS klient (füüsiline isik) või IKEA BUSINESS kliendi töötaja/esindaja.

Ärisuhete säilitamiseks, firmade ja organisatsioonide IKEA BUSINESS tegevuste haldamiseks ja teostamiseks, IKEA BUSINESS klientidega lepingute allkirjastamiseks, täitmiseks ja/või lepingu kohta küsimuste esitamiseks peame töötlema IKEA BUSINESS klientide (kes võivad olla ka füüsilised isikud, ettevõtjad), nende töötajate/esindajate isikuandmeid.

Samuti, IKEA BUSINESS klientide (kui tegemist on füüsilise isikuga) või IKEA BUSINESS klientide (kui tegemist on firmaga) töötajate/esindajate eelneva nõusolekuga anname IKEA BUSINESS kliendile (kui tegemist on füüsilise isikuga) või IKEA BUSINESS kliendi (kui tegemist on firmaga) töötajale/esindajale teavet e-maili teel meie toodete, teenuste, pakkumiste ja allahindluste kohta firmadele ja organisatsioonidele ning selleks, et paremini mõista, milline teave on asjakohane, jälgime uudiskirjaga seonduvat (infot selle kohta, kas uudiskirja loeti, millal seda loeti, mitu korda seda loeti (või avati), kas see edastati (või avati), kas see saadeti edasi, millist operatsioonisüsteemi kasutati, millist e-maili serverit kasutati, kaasa arvatud selle asukoht). Sellisel juhul säilitatakse isikuandmeid nii kaua, kuni uudiskirjast loobutakse, kuid mitte kauem kui 12 kuud pärast viimase uudiskirja saatmisest või telefonikõne tegemisest.

IKEA BUSINESS klientide, nende töötajate/esindajate isikuandmeid säilitatakse 10 aastat pärast lepingu lõppemist, kui leping allkirjastati. Kui leping näeb ette garantiiperioodi, mis ületab ülaltoodud aega, säilitatakse lepinguga seonduvaid isikuandmeid kuni garantiiperioodi lõpuni. Kui leping on vajalik kohtumenetluse jaoks, mis kestab kauem, kui ülalmainitud aeg, siis säilitatakse lepinguga seonduvaid isikuandmeid üks aasta pärast seda, kui asjakohased institutsioonid on lõpliku lahenduseni jõudnud. Kui lepingut ei allkirjastanud IKEA BUSINESS kliendid, nende töötajad/esindajad, siis isikuandmeid ei säilitata.

Saame jagada teie isikuandmeid audiitorite, finants- ja õigusnõustajatega, firmadega, mis pakuvad kojuveo, mööbli kokkupaneku ja paigalduse teenuseid, andmetöötlejatega, nt, nt firmadega, kes saadavad meie uudiskirju, IT hooldusfirmadega jne.
2. Kellega isikuandmeid jagatakse?
Me jagame isikuandmeid järgnevate osapooltega:

a)    Firmad, kellega me töötame 
Isikuandmeid jagatakse firmadega, kes pakuvad meile teenust ja on mainitud igas rubriigis. Nendelt firmadelt nõutakse teie isikuandmete kaitset ja neil on keelatud kasutada teie andmeid mis tahes volitamata viisil ning on nõutud, et ka nende varustajad järgiksid samamoodi.

b) Riigi ja kohalikud valitsusasutused, teised inimesed, kes täidavad neile seaduse poolt ette nähtud funktsioone
Jagame teie isikuandmeid riigi ja kohalike valitsusasutuste ja teiste inimestega, kes täidavad neile seaduse poolt ette nähtud funktsioone vastavalt nende nõudele või selleks, et vastata meie legitiimsele huvile luua, nõuda ja kaitsta seaduslikke nõudeid.

3. Isikuandmete kaitse
Oleme tarvitusele võtnud järgnevad abinõud seoses isikuandmeega, mida meiega jagate:

a) Turvalisus
Me kasutame paljusid erinevaid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks. Teie isikuandmed säilitatakse turvaliselt ja need on kättesaadavad vaid piiratud arvule inimestele.

4. Teie õigused 

Teie õigused on:
   a) õigus juurdepääsule – teil on õigus saada meilt kinnitus isikuandmete töötlemise või mittetöötlemise kohta, ja juhul kui töötleme, on teil juurdepääs enda isikuandmetele. Seetõttu teavitame teid eelnevalt töötlemistegevustest selle privaatsuspoliitika kaudu. Kui teil tekib küsimusi või kui sooviksite lähemalt teada, milliseid andmeid me töötleme, võite alati meiega ühendust võtta ja anname teile lisateavet;
   b) õigus parandada – teil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist 
   c) õigus kustutada – teatud juhtudel on teil õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, kui leiate, et meil pole enam vajadust nende hoidmiseks. Või kui olete eelnevalt enda loa andnud, saate selle lihtsalt tagasi võtta. See ei kehti, kui andmete töötlemine on vajalik teie sõnavabaduse ja teabevabaduse tagamiseks, juriidiliste kohustuste täitmise tagamiseks või seaduslike nõuete kehtestamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks;
   d) õigus isikuandmete ülekandmiseks teile või teisele firmale teatud tingimustel (teatud kui andmete ülekantavuse õigus). See kehtib, kui andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul ning kui andmete ülekandmine toimub automaatsel teel;
   e) õigus piirata – teatud tingimustel on teil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist; See tähendab, et  jätkame teie andmete säilitamist, kuid ajutiselt lõpetame selle töötlemise. Miks võib teil tekkida soov seda teha? Näiteks, kui olete meil palunud parandada ebaõiged andmed. Selles situatsioonis võid soovida lõpetada töötlemise kuni andmed on õiged;
   f) õigus vastu seista – teil on õigus olla vastu oma isikuandmete töötlemisele. See kehtib, kui andmete töötlemine põhineb meie või kolmandate osapoolte õiguslikel huvidel. Võite seda teha, kui usute, et teie isiklikud huvid kaaluvad üle meie omad;
   g) õigus vastu seista – teil on õigus vastu seista enda andmete töötlemisele, kui seda tehakse otseturunduse eesmärkidel; 
   h) õigus igal hetkel loobuda nõusolekust töödelda teie isikuandmeid.
Selleks, et mainitud õigusi kasutada esitage palun kirjalik vastavasisuline avaldus meile või andmekaitseametnikule allpool mainitud teabega.

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseinspektsioonile (http://www.dvi.gov.lv/en/) kui arvate, et teie isikuandmete kasutamine meie poolt ei vasta asjakohasele seadusandlusele.

5. Muutused meie privaatsuspoliitikas 
Kontrollime regulaarselt enda privaatsuspoliitikat. Seda privaatsuspoliitikat uuendati 31. oktoobril 2018.

6. Kontaktandmed
Kui teil on küsimusi enda isikuandmete töötlemise kohta või päringuid või kui soovite anda meile tagasisidet, võtke palun ühendust:
SIA Paul Mason Properties, registreerimisnumber: 50103951541, ametlik aadress: Bikeru st 2, Dreilini, Stopinu piirkond, LV-2130, Latvia, telefoninumber: +371 63301000, e-maili aadress: info@IKEA.lv.

Andmekaitseametnik: dpo@IKEA.lv.
Võite ka ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga, saates meile ülalmainitud aadressile kirja ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.