Daudzveidība un iekļaušana

Katrs no mums var kaut ko dot

Mūsu vīzijas un vērtību pamatā ir rūpes par cilvēkiem, daudzveidība un iekļaušana. Atzīstot savu kolēģu atšķirības, tiek veicināts radošums un mūsu izaugsme. Mēs cenšamies radīt daudzveidīgu un iekļaujošu darba vidi, kurā visi darbinieki var būt viņi paši un justies novērtēti.
 
Vienkāršiem vārdiem: mēs uzskatām, ka ikviena neatkārtojamā personība padara IKEA labāku!

Iekļaujoša darba vieta visiem!

Mēs uzskatām, ka vienlīdzība ir cilvēktiesības, un ikvienam ir tiesības uz taisnīgu attieksmi.

Mēs vēlamies radīt un atbalstīt pienācīgas un jēgpilnas darba vietas, kas atbilst cilvēku vajadzībām, ciena viņu cilvēktiesības un stiprina mūsu uzņēmumu. Cīnāmies pret neiecietību un diskrimināciju, koncentrējoties uz vienlīdzību, daudzveidību un taisnīgu attieksmi.

Mēs atbalstām savu darbinieku tiesības būt viņiem pašiem un uzskatām, ka atšķirību atzīšana veicina uzņēmuma panākumus.

Uzņēmumā IKEA tu vari būt pats!

Daudzveidība un dažādība

Mēs IKEA pieņemam daudzveidību. Daudzveidīga un iekļaujoša darba vieta nāk par labu gan mūsu darbiniekiem, gan pircējiem, gan uzņēmumam. Izceļot atšķirīgo ikvienā, mēs varam labāk augt gan kā indivīdi, gan kā organizācija.

Dzimumu līdztiesība

Dzimumu līdztiesība ir daļa no cilvēktiesībām. Mūsu mērķis ir panākt dzimumu līdzsvaru IKEA Group, kas nozīmē ne tikai dzimumu sadalījumu proporcijā 50/50 % visos līmeņos un amatos. Dzimumu līdztiesība nozīmē ar iekļaujošas kultūras izveidi, kurā tiktu novērtēti visi dzimumi un to unikālais pienesums. 

Tāpēc mēs... lepojamies, ka mums bija iespēja kopīgi piedalīties pirmajā ANO augsta līmeņa darba grupā par sieviešu tiesību aizsardzību ekonomikas jomā, palīdzot sievietēm pilntiesīgi piedalīties ekonomikā un kļūt finansiāli neatkarīgām.

LGBT+

Mēs atbalstām savu LGBT+ darbinieku tiesības būt pašiem; mēs nodrošinām vienlīdzīgas iespējas attīstīties uzņēmumā IKEA un dot savu ieguldījumu mūsu uzņēmējdarbībā. Mēs aktīvi strādājam, lai radītu pilnībā iekļaujošu darba vidi, veicinot pozitīvas pārmaiņas visās mūsu uzņēmuma un sabiedrības jomās.

Iekļaušana ir ikviena atbildība

Iekļaušana

Iekļaušana IKEA Group nozīmē tādas darba vides izveidi, kurā mūsu darbinieki būtu veiksmīgi, varētu atklāti novērtēt savas atšķirības un gūt no tām maksimālu labumu.

“Vēlos radīt tādu darba vidi, kurā ikviens cienītu, atbalstītu un novērtētu savu dalību un ieguldījumu uzņēmumā.”
Klaudija Māršala (Claudia Marshall), Izplatīšanas nodaļas vadītāja Ziemeļeiropas reģionā

Iekļaušana praksē


Patiesi iekļaujoša darba vieta veicina mūsu radošumu un uzlabo uzņēmējdarbības rezultātus.