1. DEFINĪCIJAS

1.1. IKEA Latvija – Paul Mason Properties SIA, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem. Uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 50103951541, adrese: Biķeru iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija, PVN maksātāja Nr.: LV50103951541. Uzņēmums ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

1.2. Pircējs – juridiska vai fiziska persona (uzņēmējs), kas vēlas iegādāties IKEA Latvija preces uzņēmumam vai profesionālās darbības nodrošināšanai, t. i., ne personīgai lietošanai, ģimenes locekļiem vai pārdošanai.

1.3. Preču saņemšanas vieta – IKEA veikals, kas atrodas Biķeru iela 2, Dreiliņos, Stopiņu novadā, LV-2130, Latvijā.

1.4. Noteikumi – šajā dokumentā aprakstītie nosacījumi.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Šie noteikumi ir saistošs juridisks dokuments, kurā aprakstīti nosacījumi, kas attiecas uz preču iegādi, pirkumu apmaksu, piegādi, pienākumiem un citām saistībām, kas attiecināmas uz preču iegādi un pārdošanu un kas saistošas abām Pusēm, t. i., Pircējam un IKEA Latvija.

2.2. Iegādājoties preces, Pircējs apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem.

3. PASŪTĪŠANA

3.1. Klients var pasūtīt preces, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi B2B@IKEA.lv

3.2. Kad Pircējs iesniedz IKEA Latvija pasūtījuma veidlapu un apmaksā pasūtījumu atbilstoši IKEA Latvija izsniegtajam rēķinam, vienošanās par preču pārdošanu un iegādi starp Pircēju un IKEA Latvija tiek uzskatīta par noslēgtu. Vienošanās par preču pārdošanu un iegādi starp Pircēju un IKEA Latvija ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei.

4. FAKTŪRRĒĶINS

4.1. Saņemot aizpildītu pasūtījuma veidlapu, IKEA Latvija Klientu apkalpošanas nodaļas speciālists sazinās ar Pircēju un piereģistrē veidlapu.

4.2. Pēc pasūtījuma veidlapas piereģistrēšanas IKEA Latvija Klientu apkalpošanas nodaļas speciālists divu (2) darba dienu laikā Pircējam izsniedz rēķinu.

5. PASŪTĪJUMA SAGATAVOŠANA

5.1. Pasūtījumu sāk gatavot un preču piegādes laika atskaiti sāk uzreiz pēc tam, kad Pircējs apmaksā rēķinu.

5.3. Visiem pasūtījumiem neatkarīgi no summas tiek pieskaitīta pasūtījuma sagatavošanas summa 17 € apmērā. Šo summu rēķinā pieskaita kopējai summai.

6. PIEGĀDES UN PĀRVADĪŠANAS NOSACĪJUMI

6.1. Pircējs var pieteikt preču piegādi uz paša izvēlētu piegādes vietu. Piegādes maksa tiks pieskaitīta rēķina kopējai summai.

6.2. Piegādes cenas var apskatīt šeit: https://www.ikea.lv/lv/customerservice/about_services#delivery
Piegādes cenā iekļauta preču uznešana līdz piektajam stāvam Pircēja norādītajā ēkā.

6.3. Rīgā preces piegādā septiņu (7) darba dienu laikā vai īsākā laikā pēc pirkuma apmaksas. Citās Latvijas pilsētās, Lietuvā vai Igaunijā deviņu (9) darba dienu laikā vai īsākā laikā pēc pirkuma apmaksas.

6.4. Pircējs apņemas nodrošināt brīvu piekļuvi preču izkraušanas vietā (atslēgt vārtus, atvērt drošības barjeru, atvērt durvis utt.). Preces tiek piegādātas tikai pa durvīm (preces pa balkonu vai logu netiek piegādātas).

6.5. Preces jāizkrauj vietā, kas iepriekš saskaņota ar Pircēju. Ja piegādes brīdī Pircējs vēlas, lai preces novieto citur, tas jādara Pircējam.

6.6. Ja Pircējs piegādes brīdī neatrodas piegādes vietā un ja 20 minūšu laikā tur neierodas, piegāde uzskatāma par neizpildītu Pircēja vainas dēļ. Tādā gadījumā iegādātās preces ved atpakaļ uz IKEA preču saņemšanas vietu un uzglabā, kā noteikts šī dokumenta 7. pantā, un Pircēja pienākums ir apmaksāt uzglabāšanas izmaksas par katru kalendāro dienu šī dokumenta 7.4. punktā noteiktajā apmērā. Pircējs varēs saņemt uzglabātās preces tikai pēc tam, kad pilnā apmērā būs samaksāta uzglabāšanas maksa. Ja Pircējs vēlēsies, uzglabātās preces no jauna norunātajā laikā un par tādu pašu piegādes maksu tiks piegādātas pēc tam, kad pilnā apmērā būs samaksāta uzglabāšanas maksa (skatīt šī dokumenta 7.4. punktu).

6.7. IKEA Latvija neatbild par piegādes kavējumiem, kas radušies trešo pušu un/vai Pircēja vainas dēļ, tas attiecas arī uz ar viņu saistītiem apstākļiem.

6.8. Preču piegāde uz stāvu, kas ir augstāks par piekto stāvu, jāpiesaka atsevišķi. Iepriekš tekstā minēto pakalpojuma maksu pieskaita rēķina kopsummai un maksā kopā, izņemot atsevišķi saskaņotus gadījumus, kad preces jānes bez maksas. Šis pakalpojums attiecas uz visām precēm, izņemot lielas un/vai samontētas preces no ekspozīciju zāles vai nocenoto preču nodaļas.

6.9. Ja ēkā ir lifts, preces piegādā, izmantojot liftu. Ja ēkā nav lifta, ja tas nedarbojas vai ja preces ir pārāk lielas liftam, Pircējs pats nogādā preces vai maksā par piegādi papildus, t. i., 2,00 € par katru stāvu.

6.10. Pasūtījuma maksimālais apjoms ir 500 kg vai 6 m3. Ja svars/izmērs pārsniedz šo maksimālo apjomu, summa attiecīgi palielinās (piemēram, ja svars ir 501 kg vai vairāk, Pircējs maksā kā par diviem pasūtījumiem utt.). Nepiegādājam augus, pārtiku, nocenotās preces, persiešu paklājus.

6.11. Saņemot preces, Pircējs pārbauda visas preces, un, ja preču piegādātājam rakstiski nav iesniegts paziņojums par defektiem vai neatbilstību, piegāde tiek uzskatīta par pieņemtu. Ja šāds paziņojums nav saņemts, uzskatāms, ka preces piegādātas pilnā apmērā, ka tās nav bojātas un ir piemērotas lietošanai. Pircējs piegādātāju par jebkādiem defektiem vai neatbilstībām (bojātas preces vai iepakojums, nav piegādātas visas preces, piegādātas nepareizas preces utt.) informē rakstiski, iesniedzot iesniegumu brīvā formā par neatbilstībām. Klienta pienākums ir laicīgi informēt piegādātāju, pretējā gadījumā IKEA Latvija neatbild par preču bojājumiem, izņemot ražošanas brāķus. Pasūtītās preces personīgi saņemot IKEA vai preču piegādes vietā, Pircējam jāievēro šis noteikums atbilstoši 7. punkta nosacījumiem.

7. PREČU SAŅEMŠANA UN GLABĀŠANA

7.1. Pircējs pasūtītās preces var bez papildu maksas saņemt IKEA Latvija preču saņemšanas vietā.

7.2. Personai, kas paņem preces IKEA preču saņemšanas vietā, jāuzrāda dokuments, kas apliecina saņēmēja tiesības rīkoties Pircēja vārdā. IKEA Latvija ir tiesīga atteikties izsniegt preces pircējiem, kas neuzrāda kādu no šiem dokumentiem.

7.3. Pircēja pienākums ir paņemt pasūtītās preces trīs (3) darba dienu laikā pēc IKEA Latvija paziņojuma par preču pieejamību saņemšanas.

7.4. Pēc trīs (3) darba dienām preču glabāšanas izmaksas ir 10 € par katru kalendāro dienu, un tās attiecas uz visām Pircēja nepaņemtajām precēm.

7.5. Pircējam preču glabāšanas maksa jāsamaksā pirms preču paņemšanas no IKEA preču saņemšanas vietas.

8. MĒBEĻU MONTĀŽA

8.1. Mēbeļu montāžu un uzstādīšanu piesaka atsevišķi un maksu par šiem pakalpojumiem pieskaita rēķina kopsummai, ko maksā Pircējs. Mēbeļu montāžas un uzstādīšanas cenas ir apskatāmas šeit: https://www.ikea.lv/lv/customerservice/about_services#assembly
Tiek pieskaitīta arī stiprinājumu cena. Tie veido 2 % no kopējās mēbeļu iegādes cenas, un tie tiks pieskaitīti rēķinam.

8.2. Ja pasūtījumā ietilpst virtuves iekārtas un/vai citas mantu glabāšanas mēbeles montāža, pakalpojuma cenu aprēķina atsevišķi.

8.3. Ja mēbeļu montāžas vai uzstādīšanas laikā nepieciešami papildu darbi un/vai papildu materiāli, saistītās izmaksas montāžas vietā sedz Pircējs. Apstiprināts cenrādis pieejams tīmekļa vietnē https://www.ikea.lv/lv/customerservice/about_services#assembly.

8.4. Pircējam, kas pasūta virtuves iekārtas un sadzīves tehnikas uzstādīšanu, jāiesniedz IKEA Latvija virtuves iekārtas plāns vismaz divas (2) darba dienas pirms noteiktās uzstādīšanas dienas. IKEA Latvija ir tiesības atlikt uzstādīšanu līdz brīdim, kad tiek iesniegts plāns, un sākt uzstādīšanu divas (2) darba dienas pēc virtuves iekārtas plāna saņemšanas. Uzstādām tikai IKEA sadzīves tehniku.

8.5. Ieroboties montāžas speciālistam, mēbelēm un sadzīves tehnikai jābūt oriģinālajā iepakojumā, un attiecīgajai telpai jābūt tīrai un sagatavotai mēbeļu montāžai. Informējam, ka izpakotas mēbeles/sadzīves tehnika netiek montētas, un maksa par montāžas speciālista izsaukumu netiek atmaksāta.

8.6. Par dīkstāvi, kas radusies cita, nevis IKEA Latvija pakalpojumu sniedzēja, vainas dēļ, piemēram, ja telpa nav sagatavota, piemēram, iztīrīta vai citādi nav sagatavota, Pircējs maksā 30 € par katru dīkstāves stundu, sākot ar otro dīkstāves stundu, un tā tālāk, par katru kavējuma dienu.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Ja nepieciešams, vai tiesību aktos noteiktos gadījumos IKEA Latvija ir tiesības mainīt, grozīt vai papildināt šos nosacījumus. Labotie nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē www.IKEA.lv. Noteikumu jaunākā versija stājas spēkā pēc publicēšanas IKEA Latvija tīmekļa vietnē www.IKEA.lv.

9.2. Pušu līgumattiecības regulē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

9.3. Pušu domstarpības saistībā ar šo nosacījumu interpretāciju vai īstenošanu jārisina sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienoties neizdodas divdesmit (20) dienu laikā, domstarpības jārisina tiesā atkarībā no vietas, kur reģistrēts IKEA Latvija galvenais birojs.