1.    TERMINI
1.1.    Pārdevējs – IKEA Latvija (Paul Mason Properties SIA), uzņēmums, kas dibināts un darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 50103951541, juridiskā adrese: Biķeru iela 2, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-1079, Latvijas Republika, PVN maksātāja Nr. LV50103951541.
1.2.    Pircējs – persona, kas iegādājas Preces Veikalā vai izmanto Veikalu. Pircējs/Patērētājs ir fiziska persona, kas ir vismaz 18 gadus veca un iegādājas Preces no IKEA Latvija personīgām ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām un mērķiem, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību. Pircējs/Uzņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, kas plāno iegādāties Preces no IKEA Latvija ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību saistītiem mērķiem. Pircējs, kas ir juridiska persona, rīkojas ar sava pilnvarotā pārstāvja starpniecību, kas reģistrēts Veikalā noteiktajā kārtībā.
1.3.    Veikals – IKEA Latvija interneta veikals, kas ir pieejams tīmekļa vietnē www.IKEA.lv.
1.4.    Pirkšanas–pārdošanas līgums – Pircēja un Pārdevēja noslēgta vienošanās par Veikalā pieejamo Preču pirkšanu–pārdošanu.
1.5.    Preču izsniegšanas vieta – vieta, kur izsniedz (saņem) Preces, kas pieder IKEA Latvija un kas atrodas
1.5.1.    Biķeru ielā 2, Ulbroka, Stopiņu novadā, LV-1079, Latvijas Republikā;
1.5.2.    Ezermalas ielā 3c, Liepājā, LV-3401, Latvijas Republikā.
1.6.    Preces – šeit un turpmāk Noteikumos attiecināms uz precēm un pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad skaidri norādīts citādi vai kad konteksts nosaka citādu šī vārda izpratni.
1.7.    Noteikumi – šie Attālinātas pirkšanas–pārdošanas noteikumi, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto Preču  iegādes un apmaksas nosacījumus, Preču piegādes un atpakaļatdošanas procedūru un līgumslēdzēju pušu atbildību, kā arī regulē citus ar Preču pirkšanu un pārdošanu Veikalā saistītos jautājumus.

2.    VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
2.1.    Šie Noteikumi ir dokuments ar juridisku spēku un tie nosaka Pircēja un Pārdevēja abpusējās tiesības, pienākumus un atbildību un citus noteikumus attiecībā uz Pārdevēja piedāvāto Preču pirkšanu un pārdošanu, iegādājoties Preces Veikalā.
2.2.    Pircējs var iegādāties Preces Veikalā, tikai piekrītot Noteikumiem. Apliecinot, ka ir izlasīti Noteikumi, Pircējs apņemas tos ievērot un rīkoties tiem atbilstoši. Iegādājoties Veikalā Preces, Pircējs piekrīt ievērot Noteikumus un apliecina, ka tos saprot. Ja Noteikumi nav izlasīti un/vai saprasti, vai arī Pircējs tiem nepiekrīt, Preces iegādāties nav iespējams.
2.3.    Preces Veikalā pārdod no Latvijas Republikas teritorijas. 
2.4.    Pārdevējam ir tiesības grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Veikalā un attiecas tikai uz tiem pasūtījumiem, kurus Pircējs veicis pēc Noteikumu grozījumu izdarīšanas. Pārdevējs informē Pircēju par izmaiņām Noteikumos (piemēram, pa e-pastu un/vai elektroniski ievietojot informāciju Pircēja kontā, un/vai publicējot informāciju Veikalā u.c.). Ja Pircējs pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas jebkādā veidā izmanto Veikalu, uzskatāms, ka viņš ir piekritis visiem Noteikumu grozījumiem. Spēkā esošo Noteikumu versiju var lejupielādēt šeit.

3.    PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ
3.1.    Noteikumi ir pamats vienreizēju pirkšanas–pārdošanas līgumu slēgšanai un izpildei. Noslēdzot Pirkšanas–pārdošanas līgumu par konkrētām Precēm Noteikumos noteiktajā kārtībā, Noteikumos ietvertie noteikumi un nosacījumi kļūst par šo Preču Pirkšanas–pārdošanas līguma noteikumiem un nosacījumiem.
3.2.    Pircēji var iegādāties Preces Veikalā reģistrējoties vai bez reģistrācijas . Pirms reģistrēties/pirkuma veikšanas, Pircējs izlasa Veikala privātuma politiku. Kad Pircējs reģistrējas/veic pirkumu Veikalā, tiek uzskatīts, ka ir izlasīta Privātuma politika.
3.3.    Pircējs reģistrējoties aizpilda reģistrācijas veidlapu un sniedz nepieciešamos datus (turpmāk – Reģistrācijas datus). Par Reģistrācijas datu pareizību, neizpaušanu un/vai saglabāšanu ir atbildīgs Pircējs.
3.4.    Lai iegādātos Preces, Pircējs veic pasūtījumu Veikalā, aizpildot elektronisku pasūtījuma veidlapu.
3.5.    Par katru Pircēja pasūtījumu tiek slēgts Pirkšanas–pārdošanas līgums.
3.6.    Tiek uzskatīts, ka Pircējs un Pārdevējs noslēguši Pirkšanas–pārdošanas līgumu, kad Pircējs: (i) veic pasūtījumu un izveido Preču grozu atbilstoši Pārdevēja instrukcijai un norāda piegādes adresi vai Preču saņemšanas veidu; (ii) apliecina, ka ir izlasīti Noteikumi, izvēlas apmaksas veidu un apmaksā pasūtījumu, un (iii) Pārdevējs apstiprina Pircēja pasūtījumu, parādot un/vai nosūtot informāciju par pasūtījumu, apstiprinājumu (e-pastā vai pa tālruni) un/vai PVN rēķinu. Ja Pircējs daļēji vai pilnībā nepiekrīt Noteikumiem, Preces iegādāties nav iespējams.
3.7.    Pirms Pirkšanas–pārdošanas līguma noslēgšanas Pārdevējs var nosūtīt Pircējam vēl citus apstiprinājumus, piemēram, apstiprinājumu, ka saņemts maksājums utt.
3.8.    Pirkšanas–pārdošanas līgums ir spēkā līdz šīs vienošanās noteikto pienākumu izpildei. Pirkšanas–pārdošanas līgumu uzskata par izpildītu, kad Preces ir nodotas Pircējam atbilstoši Noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos aprakstītajai procedūrai.
3.9.    Pircējs apņemas pēc sava pasūtījuma apstiprināšanas apmaksāt un pieņemt Veikalā pasūtītās Preces. Pēc maksājuma veikšanas pasūtījumam nav iespējams pievienot papildu Preces.
3.10.    Pārdevējs var neapstiprināt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs nav izpildījis visus Preču pasūtīšanas nosacījumus, ja Pārdevējam nav Preces, kuru Pircējs vēlas iegādāties, ja Pircējs nav apliecinājis piekrišanu Noteikumiem, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs ir iesaistīts vairumtirdzniecības iepirkumos, un/vai citu iemeslu dēļ, kurus var individuāli izpaust Pircējam. Pārdevējs var pēc saviem ieskatiem uzskatīt par vairumtirdzniecības iepirkumiem tādus Pirkumus, kuros Preces pasūtītas neparasti lielā daudzumā vai kuros tās pašas Preces pasūtītas neparasti bieži, vai kuri atbilst citiem kritērijiem, kas vedina domāt, ka Preces tiek pasūtītas ne savam patēriņam. 

4.    PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
4.1.    Pircējam ir tiesības:
4.1.1.    iepirkties Veikalā atbilstoši Noteikumiem, citiem Pārdevēja nosacījumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem;
4.1.2.    atkāpties no Veikalā noslēgtā Pirkšanas–pārdošanas līguma, par to ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstiski informējot Pārdevēju, atbilstoši procedūrai, kas aprakstīta Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", kas pieņemti 2014. gada 20. maijā;
4.1.3.    pieprasīt Pārdevējam labot vai nomainīt bojātas un/vai nepareizi samontētas preces, proporcionāli samazināt bojātu un/vai nepareizi samontētu preču cenu vai izbeigt Pirkšanas–pārdošanas līgumu un pieņemt preces atpakaļ, lai Pircējs varētu izmantot precēm piemērojamo garantiju ;
4.1.4.    izmantot citas tiesības atbilstoši Noteikumiem un/vai Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.
4.2.    Pircējs apņemas:
4.2.1.    apmaksāt pasūtītās Preces un to piegādi un veikt citus maksājumus (ja tādi norādīti, slēdzot Pirkšanas–pārdošanas līgumu) un pieņemt pasūtītās Preces;
4.2.2.    apskatīt un pārbaudīt Preces, tās pieņemot, un informēt Pārdevēju par bojājumiem, acīmredzamiem defektiem un modeļa vai montāžas atšķirībām no tā, ko Pircējs pasūtījis atbilstoši šajos Noteikumos aprakstītajai procedūrai;
4.2.3.    pārbaudīt iegādāto Preču kvalitāti un informēt par to Pārdevēju (zvanot uz tālruņa numuru +371 6330 1000  vai rakstot uz e-pasta adresi: info@IKEA.lv) par Preču trūkumiem, ko nebija iespējams pamanīt, Preces pieņemot;
4.2.4.    pēc Preču saņemšanas veida izvēlēšanās saņemt Preces uzreiz pēc informācijas saņemšanas par to, ka Preces ir gatavas saņemšanai;
4.2.5.    izvēloties Preču piegādes vai citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, nodrošināt to sniegšanai nepieciešamos apstākļus un tos apmaksāt;
4.2.6.    segt preču atpakaļatdošanas izmaksas, ja saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību šādas izmaksas ir jāsedz Pircējam;
4.2.7.    nekavējoties atjaunināt informāciju, ja ir mainījušies Pircēja Reģistrācijas dati vai Preču piegādes dati;
4.2.8.    neizmantot Veikalu tostarp, bet ne tikai tādā veidā, ka tiek apdraudēta tā pienācīga funkcionēšana un drošība vai ka tiek ierobežota citu lietotāju piekļuve Veikalam;
4.2.9.    ievērot citos noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos norādītās prasības. 

5.    PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1.    Pārdevējam ir tiesības:
5.1.1.    ierobežot vai liegt Pircējam pieeju Veikalam bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs mēģinājis kaitēt stabilai Veikala darbībai un/vai nav pildījis savus pienākumus; Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja radītiem zaudējumiem;
5.1.2.    ierobežot vai aizliegt vairumtirdzniecības iepirkumus;
5.1.3.    uz laiku pārtraukt vai izbeigt Veikala darbību, veikt izmaiņas Veikalā vai atsevišķās tā daļās, mainīt tā saturu daļēji vai pilnībā, ierobežot pirkumus Veikalā, mainīt Veikala tīmekļa vietnes adresi, iepriekš nebrīdinot Pircēju, mainīt reģistrēto Pircēju skaitu; Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu Pircējam, kas radies šādu darbību rezultātā;
5.1.4.    mainīt Noteikumus, Preču cenas, pirkuma noteikumus un nosacījumus un/vai citus ar Veikalu saistītus norādījumus, publicējot šādas izmaiņas Veikalā; tomēr šādas izmaiņas neietekmē Pircēja noslēgtos Pirkšanas–pārdošanas līgumus, kas noslēgti pirms Pārdevēja lēmuma par šādu darbību veikšanu vai to īstenošanas. 
5.2.    Pārdevējs apņemas:
5.2.1.    cienīt Pircēja privātumu un sargāt Pircēja datu konfidencialitāti, izņemot spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos un Veikala Privātuma politikā noteiktos gadījumus;
5.2.2.    Ja Pārdevējs kāda objektīva un pamatota iemesla dēļ nevar pārdot Pircējam pasūtīto Preci, par Preci/pasūtījumu samaksātā summa ir jāatmaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.

6.    CENAS UN PREČU APMAKSA
6.1.    Preču cena ir norādīta Veikalā un/vai pasūtījumā eiro, ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli.
6.2.    Preces Pircējam pārdod par cenu, kāda ir spēkā pasūtījuma izdarīšanās brīdī Veikalā. Preču cena un par Precēm maksājamā summa tiek parādīta Pircējam, kad ir izveidots pirkuma grozs. Ja Pircējs nepiekrīt norādītajai cenai, nav iespējams veikt pasūtījumu.
6.3.    Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi un maksa par pakalpojumiem, kurus Pircējs pasūta Pārdevējam. Ja nav norādīts, citādi, Preču piegādes pakalpojumus un citus pakalpojumus Pircējs apmaksā atsevišķi. Pakalpojumu cena un aprēķina un apmaksas procedūra tiek atspoguļota Veikalā.
6.4.    Visiem tiešsaistes pirkumiem Pārdevēja interneta veikalā, kuru summa nesasniedz 100 € (ieskaitot spēkā esošo PVN likmi), piemēro pasūtījuma apstrādes maksu 3,99 € apmērā (ieskaitot spēkā esošo PVN likmi). Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt pasūtījuma apstrādes maksas piemērošanai šajā punktā minētajā kārtībā un samaksā šo maksu Pārdevējam. Ja Noteikumos minētajos gadījumos Pircējam tiek atdota nauda par pirkumu, tiek atdota arī pasūtījuma apstrādes maksa. Pasūtījuma apstrādes maksa neattiecas uz pirkumiem IKEA veikalā uz vietas. 
6.5.    Pirkumu apliecinošie dokumenti – pasūtījuma apstiprinājums un PVN rēķins – elektroniskā formātā ir pieejami Pircēja lietotāja kontā; Pircējs var lejupielādēt un/vai izdrukāt šos dokumentus. Elektroniskie pirkumu apliecinošie dokumenti ir derīgi bez paraksta.
6.6.    Ja Pārdevējs konstatē cenas kļūdu Veikalā, Pārdevējs par to nekavējoties informē Pircēju. 

7.    PREČU PIEGĀDE
7.1.    Preču piegāde tikai Latvijas Republikas teritorijā. Iespējamie Preču piegādes veidi tiek uzrādīti, kad Pircējs ir izveidojis pirkuma grozu un ievadījis piegādes adresi.
7.2.    Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Preču piegādes cenas skatīt šeit. Šai saitē ietvertā informācija ir uzskatāma par šo Noteikumu neatņemamu sastāvdaļu.
7.3.    Ja Pircējs izvēlas Preču piegādes pakalpojumu, piegādes cena tiek uzrādīta pasūtīšanas procesa noslēgumā, pirms maksājuma metodes izvēles un/vai maksājuma veikšanas. Preču piegādes pakalpojums tiek apmaksāts ar priekšapmaksu, veicot pirkuma apmaksu.
7.4.    Preces Pircējam piegāvā ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Pircēju pa e-pastu un/vai pa tālruni informē par Preču piegādes datumu un laiku. Pircēju var individuāli informēt par atšķirīgu Preču piegādes laiku. Pārdevējs nevar garantēt, ka Preces visos gadījumos tiks piegādātas atbilstoši Noteikumiem un/vai citiem veikalā atrodamiem nosacījumiem un ka tās tiks piegādātas atbilstoši Pircējam individuāli norādītajiem piegādes nosacījumiem, īpaši tad, ja pasūtītās Preces nav Pārdevēja noliktavā. Pārdevējs apņemas savu iespēju robežās gādāt, lai Preces tiktu piegādātas pēc iespējas īsākā laikā.
7.5.    Pirms Preču piegādes Pārdevēja pārstāvis sazinās ar Pircēju un koordinē ar piegādi saistītos jautājumus.
7.6.    Pasūtot Preču piegādi, Pircējs norāda precīzu piegādes adresi un nodrošina Preču izkraušanai piemērotus apstākļus (atslēdz vārtus, paceļ barjeru, atver durvis u. tml.). Preču piegāde tiek veikta tikai pa durvīm – Preču piegādei nevar izmantot balkonu vai logu. 
7.7.    Preces izkrauj vienā, Pircēja norādītā vietā. Ja Preces no Pircēja norādītās izkraušanas vietas nepieciešams pārvietot uz citu vietu, Pircējs Preces pārvieto saviem spēkiem. Ja vienā piegādē tiek piegādāti vairāki pasūtījumi, visas preces tiek izkrautas vienā vietā, katru pasūtījumu atsevišķi negrupējot. Pārvadātājs ir tiesīgs atteikt Preču piegādi Saņēmējam, ja Preču nešana ir tālāka par 50 m un nav nodrošināti Preču izkraušanai atbilstošie apstākļi. Šajā gadījumā Pārvadātājs nekavējoties paziņo par šiem apstākļiem Pārdevējam, un veic faktu (apstākļu, vides piemērotības, u.c.) foto un, nepieciešamības gadījumā, arī video fiksāciju.
7.8.    Ja Pircējs nenodrošina Pārdevēja pārstāvim pieeju Preču izkraušanai paredzētajā adresē, kas norādīta Pircēja pasūtījumā, norunātajā Preču piegādes laikā un 10 (desmit) minūtes pēc šī laika, tiek uzskatīts, ka piegāde nav bijusi iespējama Pircēja vainas dēļ. Šādā gadījumā Pircēja iegādātās Preces nogādā atpakaļ tuvākajā Preču izsniegšanas vietā, un Pārdevēja pārstāvis vienojas ar Pircēju par tuvāko iespējamo Preču piegādes datumu. Preces uzglabā Preču izsniegšanas vietā līdz minētajam datumam, taču ne ilgāk par 3 dienām.  Pēc minētā termiņa beigām Pircēja pasūtījums tiek atcelts atbilstoši 8. 5. punktā aprakstītajai procedūrai.  Ja Pircējs vēlas, lai Pārdevējs piegādātu pasūtītās Preces atkārtoti, Pircējs apmaksā Pārdevējam atkārtoto Preču piegādi, atkārtoti vienojoties par piegādes laiku, atbilstoši tarifam, kāds bijis spēkā Preču pirmreizējai piegādei.
7.9.    Piegādes pakalpojumā ir iekļauta Preču uznešana dzīvoklī (līdz piektajam stāvam) vai privātmājā (pirmajā stāvā).
7.10.    Ja ēkā ir lifts, bezmaksas Preču piegādē iekļauta Preču nogādāšana ar liftu līdz Pircēja norādītajam stāvam. Ja ēkā nav lifta vai lifts nedarbojas, vai neapstājas Pircēja norādītajā stāvā, vai Preces nav iespējams ievietot liftā, un Preces tāpēc ir jānes uz augstāku stāvu nekā piektais stāvs, Pircējs nodrošina Preču uznešanu augstāk pats vai arī vienojas ar Pārdevēja pārstāvi par atsevišķu papildu samaksu. Papildu samaksas apjoms ir norādīts Veikalā. Pakalpojuma maksu maksā, Pārdevēja pārstāvim ierodoties Preču piegādes adresē un tieši Pārdevēja pārstāvim. 
7.11.    Preču uznešana netiek piedāvāta jau saliktām Precēm no ekspozīcijas vai no nocenoto Preču nodaļas.
7.12.    Pasūtījuma maksimālais apjoms ir 500 kg vai 6 m3. Ja pasūtīto Preču svars vai apjoms pārsniedz minēto, attiecīgi tiek paaugstināta Preču piegādes maksa (piem., ja kopējais svars ir 501 kg vai vairāk, tiek piemērota dubulta piegādes maksa). Netiek piegādāti saldēti pārtikas produkti un dabīgie telpaugi. 
7.13.    Pieņemot Preces, Pircējs pārliecinās par piegādes stāvokli un Preču daudzumu, kvalitāti un komplektāciju. Ievērojot, ka iepakojums ir bojāts, taču Preču daudzums, kvalitāte un komplektācija ir atbilstoši, Pircējs atzīmē iepakojuma bojājumu apstiprinājuma veidlapā vai veidlapās, ko izsniedz Preces piegādātājs. Šādos gadījumos tiek uzskatīts, ka Preces ir piegādātas bojātā iepakojumā, bet to daudzums, kvalitāte un komplektācija atbilst Pirkšanas–pārdošanas līguma nosacījumiem, tāpēc uzskatāms, ka tās ir piegādātas atbilstoši.
7.14.    Ievērojot neatbilstības Preču kvalitātē un/vai komplektācijā, Pircējs nevar pieņemt Preci, kuras kvalitāte un/vai komplektācija ir neatbilstoša. Pircējs norāda atteikšanos pieņemt Preci un uzskaita neatbilstības piegādes apstiprinājuma veidlapā un/vai aizpildot veidlapas, ko izsniedz Preces piegādātājs. Ja ir konstatētas neatbilstības Preču daudzumā, Pircējs to atzīmē piegādes apstiprinājuma veidlapā vai veidlapās, ko izsniedz Preces piegādātājs.
7.15.    Ja Pircējs pieņem piegādātās Preces bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka tās ir piegādātas nebojātā iepakojumā un ka Preču daudzums, kvalitāte un komplektācija atbilst Pirkšanas–pārdošanas līguma nosacījumam. Uzskatāms, ka ar pārdošanu saistītie pakalpojumi un Preču piegāde veikti atbilstoši. Gadījumā, ja Preces trūkumi, kas nav radušies Pircēja vainas dēļ, atklājas vēlāk, Pircējam, kurš ir patērētājs, saglabājas tiesības izmantot likumā noteikto divu gadu preču kvalitātes garantiju, kā noteikts šo Noteikumu 9. daļā. Papildus likumā noteiktajai preču garantijai Pārdevējs ir tiesīgs noteiktām Precēm piemērot komercgarantiju, kā noteikts šo Noteikumu 9.3. punktā.
7.16.    Pircējs apņemas pieņemt Preces personīgi. Piegādājot Preces, Pircējam var prasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un informāciju par pasūtījumu, kuru Pārdevējs sūtījis Pircējam.
7.17.    Kad Preces ir nogādātas uz Pircēja norādīto adresi, tās tiek uzskatītas par nodotām Pircējam neatkarīgi no tā, vai tās ir pieņēmis pats Pircējs vai cita persona, kas tās pieņēmusi norādītajā adresē. Ja Pircējs nav varējis pieņemt Preces pats, bet Preces ir piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību sūdzēties Pārdevējam par Preču piegādāšanu nepareizajai personai. Ja Preces netiek piegādātas plānotajā piegādes datumā, Pircējs par to nekavējoties informē Pārdevēju – ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotā piegādes datuma. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības sūdzēties Pārdevējam par piegādes kavēšanos un/vai par Preces nepiegādāšanu.
7.18.    Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes noteikumu pārkāpumiem, ja Preces nav piegādātas Pircējam vai ir piegādātas novēloti Pircēja vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pircējam būtu iespējams novērst. 

8.    PREČU SAŅEMŠANA UN UZGLABĀŠANA
8.1.    Ja Pircējs nepasūta Preču piegādes pakalpojumu, pasūtītās Preces bez maksas var saņemt Preču izsniegšanas vietā. Veicot pasūtījumu, Pircējs izvēlas Preču pasūtīšanas vietu, kurā vēlētos saņemt pasūtītās Preces.
8.2.    Kad pasūtītās Preces ir gatavas saņemšanai, Pircējs saņem apstiprinājuma ziņojumu par to, ka ir iespējams šīs Preces saņemt. Ierodoties paņemt pasūtītās Preces Preču izsniegšanas vietā, Pircējam ir jāuzrāda Pārdevēja pārstāvim derīgs personu apliecinošs dokuments kā arī pasūtījuma apstiprināšanas ziņojums, kuru Pārdevējs elektroniski nosūtījis Pircējam. Ja Pircējs nevar uzrādīt minētos dokumentus, Pārdevējam ir tiesības atteikties izsniegt Preces Pircējam.
8.3.    Pircējs saņem pasūtītās Preces ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc tam, kas Pārdevējs elektroniski informējis Pircēju, ka Preces ir gatavas saņemšanai.
8.4.    Kad Pircējs ir saņēmis Preces, tās uzskatāmas par izsniegtām (piegādātām) pircējam.
8.5.    Ja Pircējs nepaņem iegādātās Preces 3 (trīs) dienu laikā pēc tam, kad ticis informēts par pasūtīto Preču sagatavošanu saņemšanai vai 7.8. punktā aprakstītajā gadījumā, Pirkums tiek atcelts, un Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai vienotos par Pirkuma atcelšanu un Pircēja samaksātās naudas atmaksu, izņemot Preču piegādes maksu (ja attiecināms), 5 (piecu) darba dienu laikā. 

9.    PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA
9.1.    Katras iegādājamās Preces vispārīgās īpašības ir norādītas šīs Preces aprakstā. Ja Preču īpašības, kas norādītas nosaukumā vai aprakstā ir atšķirīgas vai pretrunīgas, par pareizu uzskatāma Preces aprakstā norādītā informācija.
9.2.    Pircējs tiek informēts, ka Pircēja izmantoto elektronisko ierīču īpašību, elektronisko ierīču tehnisko parametru (piemēram, Pircēja izmantotās ierīces ekrāna izšķirtspējas u.c.) vai citu tehnisku iemeslu vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ Preces, kas redzamas Pircēja elektroniskās ierīces ekrānā, var pilnībā neatspoguļot faktiskās Preču īpašības (piemēram, krāsu toņus), kas norādītas Veikalā, ciktāl ir runa par nelielām atšķirībām preču izskatā.. 
9.3.    Ja Veikalā nav norādīts citādi, uz Pircēja, kurš ir patērētājs, iegādātajām Precēm attiecas standarta likumā noteiktā 2 kvalitātes gadu garantija. Garantijas termiņi, kas atšķiras no standarta garantijas termiņa, un citi nosacījumi ir norādīti Preču aprakstā vai atrodami šeit: https://www.ikea.lv/lv/customerservice/guarantees.
9.4.    Ja Preces ir neapmierinošas kvalitātes, Pircējam ir tiesības paturēt šīs Preces un daļēji atgūt samaksāto naudas summu, vienojoties par to ar Pārdevēju, vai atdot Preces un saņemt atpakaļ samaksāto naudas summu, vai prasīt, lai Pārdevējs aizvieto neapmierinošās kvalitātes Preces ar tādām Precēm, kam ir apmierinoša kvalitāte.
9.5.    Ja Pircējs, kurš ir patērētājs, iegādājas defektīvu preci, viņam ir tiesības: 
9.5.1.    pieprasīt preces labošanu (remontu); vai
9.5.2.    pieprasīt preces maiņu, ja vien šīs prasības izpilde nebūtu neiespējama vai Pārdevējam nerastos nesamērīgas izmaksas salīdzinājumā ar citas prasības izpildi, ņemot vērā visus apstākļus, tostarp preces vērtību (ja tā nav bojāta), preces defekta nozīmīgumu un izvērtējot, vai šādas prasības piemērošana neradīs neērtības Pircējam; vai 
9.5.3.    saskaņā ar Noteikumu 9.10. punktā izklāstītajiem nosacījumiem izmantot tiesības pieprasīt proporcionālu produkta cenas samazinājumu vai izbeigt Pirkšanas-pārdošanas līgumu 
9.6.    Lai izmantotu Noteikumu 9.5.1. vai 9.5.2. punktu, Pircējam prece ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam remontam vai maiņai. Atdodot bojāto preci Pārdevējam, Pircējs iesniedz Pārdevējam preces iegādi apliecinošus dokumentus (čeku vai citu pirkumu apliecinošu dokumentu). Preces atpakaļatdošanas izmaksas sedz Pārdevējs. Ja prece pirms defekta atklāšanas ir pareizi salikta (samontēta vai uzstādīta), atkarībā no preces veida un mērķa, Pārdevēja pienākums salabot vai nomainīt preci ietver preces noņemšanu un salabotās vai nomainītās preces uzstādīšanu vai noņemšanas un uzstādīšanas izmaksu atlīdzināšanu. 
9.7.    Pirms defektīvo preču atpakaļatdošanas vai maiņas, kā arī gadījumos, kad kvalitatīvas preces tiek atdotas atpakaļ cita iemesla, nevis atteikuma no līguma dēļ, Pircējam (patērētājam) jāsazinās ar Pārdevēju pa norādīto tālruni vai e-pastu (tel.: + 371 63301000, e-pasts: info@IKEA.lv) un jāvienojas par preču atpakaļatdošanas vai maiņas nosacījumiem. Pircējs (patērētājs) var arī atdot bojātas preces Preču maiņas un atpakaļatdošanas nodaļā. Ja Pircējs (patērētājs) vēlas apmainīt bojātu preci un nogādā to Preču izsniegšanas nodaļā ārpus Rīgas, šī prece tiek nomainīta Pārdevēja norādītajā termiņā, kas parasti nav ilgāks par laiku, kas nepieciešams, lai piegādātu nomaināmo preci Preču izsniegšanas vietā.
9.8.    Pārdevējs nodrošina defektīvo preču remontu vai maiņu saskaņā ar šādiem nosacījumiem: 
9.8.1.    bez maksas – neiekasējot maksu par izdevumiem, kas saistīti ar preces labošanu vai maiņu, tostarp par pasta, transporta, darbaspēka vai materiālu izdevumiem; 
9.8.2.    saprātīgā termiņā no brīža, kad Pircējs ir informējis Pārdevēju par kvalitātes defektu;
9.8.3.    neradot būtiskas neērtības Pircējam, ņemot vērā preču raksturu un mērķi attiecībā uz Pircēju. 
9.9.    Pārdevējam ir tiesības atteikties nodrošināt defektīvas preces atbilstošu kvalitāti, ja šo preci nav iespējams salabot vai apmainīt vai ja tas radītu nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā visus apstākļus, tostarp preces vērtību (ja tā nav bojāta) un preces defekta nozīmīgumu. 
9.10.    Pircējam ir tiesības pieprasīt proporcionālu preces cenas samazinājumu vai izbeigt Pirkšanas–pārdošanas līgumu, ja: 
9.10.1.    Pārdevējs nav salabojis vai nomainījis preci vai nav veicis remontu vai nomaiņu atbilstoši šo Noteikumu 9.6. punkta prasībām, vai Pārdevējs ir atteicies nodrošināt atbilstošu preces kvalitāti atbilstoši šo Noteikumu 9.9. punktam;
9.10.2.    defekts radās, lai gan Pārdevējs centās to novērst;
9.10.3.    defekts ir būtisks;
9.10.4.    Pārdevējs ir paziņojis vai apstākļi liecina, ka Pārdevējs nespēs nodrošināt atbilstošu preces kvalitāti saprātīgā termiņā vai tas radīs būtiskas neērtības Pircējam. 
9.11.    Pircējs izmanto savas tiesības izbeigt Pirkšanas–pārdošanas līgumu, iesniedzot Pārdevējam paziņojumu, kurā izsaka savu lēmumu izbeigt Pirkšanas–pārdošanas līgumu. 
9.12.    Pircējam izbeidzot Pirkšanas–pārdošanas līgumu:
9.12.1.    Pircējs atdod preci atpakaļ Pārdevējam uz Pārdevēja rēķina;
9.12.2.    Pārdevējs, saņemot atpakaļ preci vai Pircēja iesniegtu pierādījumu, ka prece ir nosūtīta, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksā Pircējam par šo preci samaksāto summu.
9.13.    Pircējam nav tiesību izbeigt Pirkšanas–pārdošanas līgumu, ja defekts ir nebūtisks. 
9.14.    Ja Pircējs vēlas izmantot iespēju samazināt defektīvas preces cenu, cenu samazina proporcionāli Pircēja saņemtās preces vērtības samazinājumam salīdzinājumā ar vērtību, kāda būtu precei, ja nebūtu defektu. 
9.15.    Lai izmantotu savas tiesības, kas noteiktas Noteikumu 9.5. punktā, Pircējs, kurš ir patērētājs, ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no neatbilstības konstatēšanas dienas paziņo Pārdevējam par preces neatbilstību kvalitātes prasībām.

10.    TIESĪBAS ATKĀPTIES NO LĪGUMA. PREČU ATPAKAĻATDOŠANA
10.1.    Pircējam ir tiesības, nepaskaidrojot iemeslu, atkāpties no elektroniski noslēgtā Pirkšanas-pārdošanas līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes (saņemšanas) datuma vai, ja pircējs vienā pasūtījumā pasūtījis vairākas Preces, un šīs Preces tiek piegādātas atsevišķi, no pēdējās Preces piegādes (saņemšanas) datuma, vai, ja Preces piegādātas vairākās daļās, no pēdējās daļas piegādes (saņemšanas) datuma, izņemot Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", kas pieņemti 2014. gada 20. maijā, minētos gadījumus. Pircējs var atkāpties no līguma, atdodot Preces atpakaļ Preču izsniegšanas vietā vai elektroniski (piem., e-pasta ziņojumā) nosūtot Pārdevējam informāciju par atkāpšanos no pirkšanas–pārdošanas līguma uz e-pasta adresi info@IKEA.lv. Pircēja ziņojumā ir jābūt skaidri norādītam, ka Pircējs atkāpjas no Pirkšanas-pārdošanas līguma. Pircējs uzrāda pirkumu apliecinošu dokumentu (rēķinu, pirkuma čeku u. tml.) Preču izsniegšanas vietā vai nosūtot tā kopiju kopā ar paziņojumu par atkāpšanos no Pirkšanas–pārdošanas līguma, kurš apliecina, ka Preces ir iegādātas no Pārdevēja. Ja viena Pirkšanas–pārdošanas līguma ietvaros iegādātas vairākas Preces, atkāpšanās tiesības ir spēkā gan attiecībā uz visām Precēm kopā, gan attiecībā uz vienu vai vairākām Precēm. Nosacījumi, kas aprakstīti 10.2. un 10.13. punktā, attiecas uz gadījumiem, kad Pircējs atdod Preces atpakaļ.
10.2.    Preces atdod atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas Pārdevējam par atkāpšanos no pirkšanas–pārdošanas līguma. Pircējs ir atbildīgs par atbilstošu Preču iesaiņošanu, atdodot tās atpakaļ. Pircējs uzņemas tiešās Preču atpakaļatdošanas izmaksas, ja vien Pārdevējs pēc ziņojuma saņemšanas par atkāpšanos no pirkšanas–pārdošanas līguma nav noteicis citādi.
10.3.    Preces var atdot atpakaļ Preču izsniegšanas vietā vai atdot atpakaļ ar starpnieka (kurjera) palīdzību, kuru izvēlas Pircējs un kurš nogādā Preces Preču izsniegšanas vietā. Pirms Preču atpakaļatdošanas ar starpnieka (kurjera) palīdzību, Pircējs sazinās ar Pārdevēju (zvanot uz tālruņa Nr. +371 6330 1000  vai rakstot uz info@IKEA.lv) un vienojas par Preču atpakaļatdošanu.
10.4.    Nauda par atpakaļatdotajām precēm, ieskaitot summu, ko Pircējs samaksājis par piegādi, tiek atdota Pircējam pēc preču atdošanas Pārdevējam. Ja tiek atdota tikai daļa no iegādātajām precēm, Pircējam tiek atlīdzināti preču piegādes izdevumi proporcionāli atdoto un neatdoto preču attiecībai. Pircējam tiek atmaksāta nauda tādā pašā veidā, kādā preces ir iegādātas (piemēram, ja par precēm tika samaksāts ar bankas pārskaitījumu, atmaksātā nauda tiek pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu, no kura saņemts maksājums), ja vien Pircējs nepiekrīt citam Pārdevēja piedāvātajam atmaksas veidam.
10.5.    Netiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pārkāpis naudas atmaksas nosacījumus, ja naudas pārskaitījumu nav iespējams veikt Pircēja vainas dēļ (kavēta preču atpakaļatdošana, neprecīzi dati utt.).
10.6.    Preču atpakaļatdošanas gadījumos Pārdevējs nekompensē papildu izdevumus, kādi Pircējam var būt radušies, izvēloties citu Preču piegādes metodi nekā lētākā, Pārdevēja piedāvātā metode.
10.7.    Ja Pircējam nepatīk Preces forma, krāsa, izmērs, modelis vai montāža citos gadījumos nekā tie, kas dod tiesības atdot Preces atpakaļ, Preču atpakaļatdošanu veic atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas noteikumiem un tiesību aktiem. Atsevišķas Preces, piemēram, Preces bez iepakojuma, kuras nav piemērotas atpakaļatdošanai veselības aizsardzības vai higiēnas iemeslu dēļ, kā arī atbilstoši sniegti pakalpojumi, nevar atdot atpakaļ. Minēto preču saraksts ir iekļauts Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", kas pieņemti 2014. gada 20. maijā.
10.8.    Ja iegādātās Preces ir neapmierinošas kvalitātes, Pircējs var prasīt neapmierinošās kvalitātes Preces apmainīt ar apmierinošas kvalitātes Precēm, saņemt atlaidi no Preces sākotnējās cenas vai atdot Preces atpakaļ un atgūt par tām samaksāto naudas summu. Neapmierinošas kvalitātes Preces apmaina vai atdod atpakaļ atbilstoši šiem noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
10.9.    Atdodot Preces atpakaļ, Pircējs rīkojas atbilstoši šādiem nosacījumiem:
10.9.1.    Precēm, ko atdod atpakaļ, ir jābūt oriģinālajā iepakojumā;
10.9.2.    Precēm nav Pircēja radītu bojājumu;
10.9.3.    Precēm jābūt nelietotām, pārdodamām (ar nebojātām etiķetēm, nenoņemtām aizsargplēvēm utt.). Šis punkts neattiecas uz atpakaļatdotajām neapmierinošas kvalitātes Precēm);
10.9.4.    atpakaļatdotajām Precēm ir jābūt saliktām tāpat, kā Pircējs tās saņēmis;
10.9.5.    atdodot Preces atpakaļ nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošo PVN rēķinu un aizpildīt Preču atpakaļatdošanas pieteikuma formu; 
10.10.    Puses vienojas, ka gadījumā, ja atpakaļatdotā kvalitatīvā Prece neatbilst Noteikumu 10.9. punktā noteiktajiem Preces atpakaļatdošanas nosacījumiem, Pārdevējam, pieņemot Preci, ir tiesības pieprasīt Pircējam atlīdzināt Pārdevējam samērīgu summu par Preces vērtības samazinājumu, kas radies Pircēja darbību rezultātā, kuras nebija nepieciešamas, lai noteiktu Preces raksturu, īpašības un darbību Pirms neapmierinošas kvalitātes Preču maiņas vai atpakaļatdošanas, kā arī gadījumos, kad Preces tiek atdotas citu iemeslu dēļ nekā tie, kas dod tiesības atkāpties no līguma, Pircējs sazinās ar Pārdevēju (zvanot uz tālruņa numuru +371 6330 1000  vai rakstot uz e-pasta adresi info@IKEA.lv) un vienojas par Preču maiņas vai atpakaļatdošanas nosacījumiem. Pircējs var atdot neapmierinošas kvalitātes Preces Preču izsniegšanas vietā.
10.11.    Pārdevējs nodrošina papildu 90 dienu Preču atpakaļatdošanas termiņu. Nosacījumus var izlasīt https://www.ikea.lv/lv/customerservice/return-policy . Gadījumos, kad Pircējs atdod Preces atpakaļ atbilstoši Pārdevēja papildu 90 dienu Preču atpakaļatdošanas termiņa nosacījumiem (IKEA Family lojalitātes programmas dalībnieki var atdot iegādātās Preces atpakaļ 365 dienu laikā), Pircējs sazinās ar Pārdevēju (zvanot uz tālruņa numuru +371 6330 1000  vai rakstot uz e-pasta adresi info@IKEA.lv) un vienojas par Preču atpakaļatdošanas nosacījumiem (IKEA Family lojalitātes programmas dalībnieki var atdot iegādātās Preces atpakaļ 365 dienu laikā). Šādā gadījumā netiek atmaksāta Preču piegādes maksa. Pircējs uzņemas arī Preču atpakaļatdošanas tiešos izdevumus.  Pircējs atdod Preces atpakaļ Preču izsniegšanas vietā.
10.12.    Ja atpakaļatdotajām Precēm trūkst daļu, tās ir bojātas vai nekārtīgi un/vai neatbilstoši iepakotas, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt šādas Preces un atmaksāt Pircēja samaksāto naudas summu par atpakaļatdodamajām Precēm.
10.13.    Pircējs nevar atdot atpakaļ Preces, kuras nav iespējams atdot atpakaļ atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. 
10.14.    Gadījumā, ja sniegti neapmierinošas kvalitātes pakalpojumi, Pircējam ir tiesības prasīt likvidēt trūkumus, atdot atpakaļ par pakalpojumiem samaksāto summu vai samazināt pakalpojumu maksu.

11.    ATLAIDES UN AKCIJAS PIEDĀVĀJUMI
11.1.    Pārdevējs var pēc savas iniciatīvas piešķirt atlaides vai noteikt akcijas cenas Veikalā. Interneta Veikalā piešķirtās atlaides un akcijas var nebūt tādas pašas, kādas ir spēkā Pārdevēja veikalā. 
11.2.    Laikā, kad ir spēkā konkrēta akcija vai atlaide, Veikalā jābūt pieejamai detalizētai informācijai par šo akciju vai atlaidi. 
11.3.    IKEA Family lojalitātes programmas noteikumi un nosacījumi ir pieejami tiešsaistē https://www.ikea.lv/lv/ikeafamilyterms . Ar IKEA Family lojalitātes programmu saistītās atlaides Veikalā ir īpaši marķētas. 
11.4.    Iegādājoties Preces, kurām Pārdevējs piedāvā atlaidi vai kuras papildina ar dāvanu, un tad atdodot tās atpakaļ, Pircējs saņem atpakaļ tikai to summu, kuru ir samaksājis par Precēm. 
11.5.    Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt īpašo piedāvājumu vai atlaižu nosacījumus vai arī tos atcelt. Īpašo piedāvājumu un atlaižu procedūras izmaiņas vai to atcelšana ir spēkā no šo izmaiņu vai atcelšanas publicēšanas. 

12.    LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA
12.1.    Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu precizitāti. Ja Pircējs sniedz neprecīzus reģistrācijas datus un/vai tos savlaicīgi neatjaunina, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.
12.2.    Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona lieto Veikala pakalpojumus vai iegādājas Preces Veikalā, pierakstoties ar Pircēja datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju, un Pircējs ir atbildīgs par pienākumiem, kas šādi ir radušies.
12.3.    Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies gadījumos, kad Pircējs nav izlasījis Noteikumus un/vai Pirkšanas–pārdošanas līgumu pretēji Pārdevēja ieteikumam un Pircēja pienākumam tos izlasīt, lai arī šāda iespēja tikusi nodrošināta.
12.4.    Pārdevējs ir atbildīgs par Veikala nepareizu funkcionēšanu un tās rezultātā radītiem tiešiem zaudējumiem vai kaitējumu Pircējam vai trešajām personām, ja tas noticis Pārdevēja apzinātu darbību rezultātā.
12.5.    Ja Pārdevēja Veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs neuzņemas atbildību par šajās tīmekļa vietnēs ievietoto informāciju vai tajās veiktajām aktivitātēm, neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šīs juridiskās vai fiziskās personas.
12.6.    Kaitējuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tikai tiešos zaudējumus.
12.7.    Pārdevējs nav atbildīgs par saistību neizpildi attiecībā uz pirkšanas–pārdošanas līgumu un/vai Preču nepiegādāšanu/novēlotu piegādāšanu, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs pirkšanas–pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī nav varējis paredzēt vai kontrolēt un nav varējis novērst šos apstākļus vai to radītās sekas (force majeure). Ja minētie apstākļi pastāv ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, līgumslēdzējas puses var uz abpusējas vienošanās pamata izbeigt noslēgto Pirkšanas–pārdošanas līgumu.

13.    INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
13.1.    Pārdevējs sūta visus ziņojumus un citu informāciju Pircējam uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir saņēmis informāciju 3 (trīs) stundas pēc nosūtīšanas.
13.2.    Pārdevējs nav atbildīgs par interneta savienojuma traucējumiem vai traucējumiem tīklos vai e-pasta vietnēs, kuru dēļ Pircējs nav saņēmis Pārdevēja ziņojumus.
13.3.    Pircējs visa veida saziņai izmanto šajos Noteikumos norādīto kontaktinformāciju un kontaktinformāciju, kas norādīta Veikala sadaļā “Kontakti”. 

14.    NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
14.1.    Uzskatāms, ka Pircējs rakstiski ir piekritis visai Pārdevēja tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai, arī šiem Noteikumiem, informācijai par Pārdevēju, piedāvātajām Precēm un pakalpojumiem un to īpašībām, procedūrai attiecībā uz Pircēja tiesībām atkāpties no pirkšanas–pārdošanas līguma, Pārdevēja sniegtajai garantijai.
14.2.    Pircēja un Pārdevēja noslēgtā Pirkšanas–pārdošanas līguma nosacījumus regulē spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti. 
14.3.    Pārdevējs var jebkurā laikā nodot šajos Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez Pircēja piekrišanas vai paziņošanas Pircējam.
14.4.    Visas Pircēja un Pārdevēja domstarpības attiecībā uz Noteikumiem risina sarunu ceļā. Ja līgumslēdzējas puses nespēj atrisināt domstarpības sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, tās risina atbilstoši spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai procedūrai.
14.5.    Pircējs var iesniegt prasības un/vai sūdzības par Veikalā iegādātajām Precēm Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, zvanot uz tālruni +371 65452554, vai rakstot uz e-pasta adresi pasts@ptac.gov.lv, vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv, vai aizpildot pieteikumu platformā patērētāju strīdu izšķiršanai tiešsaistē http://ec.europa.eu/odr/.
14.6.    Šie Noteikumi ir spēkā no 2024. gada 8. aprīļa.
 X

Paziņojumi par to, ka prece atkal ir pieejama

Uzzini pirmais, kad nolūkoto [itemName] atkal varēs iegādāties:

Gatavs! Atliek vien sagaidīt paziņojumu.

Kad [itemName] atkal varēs iegādāties, tu saņemsi e-pastu